معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۹ بهمن ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۱۲۳ کلمه (متوسط ۱۵٫۳۸ کلمه در هر خبر)
72
۱٬۲۱۹ نویسه (متوسط ۱۵۲٫۳۸ نویسه در هر خبر)
18
خلاصه ۲۰۰ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۹۲۸ نویسه (متوسط ۲۴۱ نویسه در هر خبر)
80
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۸ خبر

آخرین اخبار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری