فرینا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۵ آذر ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۸ کلمه (متوسط ۱۲٫۵۷ کلمه در هر خبر)
80
۸۵۲ نویسه (متوسط ۱۲۱٫۷۱ نویسه در هر خبر)
38
خلاصه ۲۷۱ کلمه (متوسط ۳۸٫۷۱ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۵۴۹ نویسه (متوسط ۳۶۴٫۱۴ نویسه در هر خبر)
42
بدنه ۲٬۱۹۶ کلمه (متوسط ۳۱۳٫۷۱ کلمه در هر خبر)
37
۲۰٬۹۶۴ نویسه (متوسط ۲٬۹۹۵ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار فرینا