دولت.آی‌آر

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۷ آذر ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۳۸۲ کلمه (متوسط ۱۶٫۶۱ کلمه در هر خبر)
68
۳٬۶۷۵ نویسه (متوسط ۱۵۹٫۷۸ نویسه در هر خبر)
13
خلاصه ۷۱۵ کلمه (متوسط ۳۱٫۰۹ کلمه در هر خبر)
98
۶٬۷۵۹ نویسه (متوسط ۲۹۳٫۸۷ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۸٬۲۳۴ کلمه (متوسط ۳۵۸ کلمه در هر خبر)
44
۷۸٬۴۰۲ نویسه (متوسط ۳٬۴۰۹ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۲۸ (متوسط ۱٫۲۲ کلیدواژه در هر خبر)
48
خبرهای عکس‌دار ۲۰
86
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱۳
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار دولت.آی‌آر