روزنامه نسل‌فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ خرداد ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۳۷ کلمه (متوسط ۶٫۱۷ کلمه در هر خبر)
99
۳۱۱ نویسه (متوسط ۵۱٫۸۳ نویسه در هر خبر)
85
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۹۸۵ کلمه (متوسط ۶۶۴٫۱۷ کلمه در هر خبر)
87
۳۷٬۷۵۷ نویسه (متوسط ۶٬۲۹۳ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه نسل‌فردا