روزنامه نسل‌فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۸ تیر ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۳۸ کلمه (متوسط ۴٫۷۵ کلمه در هر خبر)
75
۳۵۰ نویسه (متوسط ۴۳٫۷۵ نویسه در هر خبر)
90
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۱۵۰ کلمه (متوسط ۵۱۸٫۷۵ کلمه در هر خبر)
66
۳۹٬۵۶۷ نویسه (متوسط ۴٬۹۴۶ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه نسل‌فردا