روزنامه نسل‌فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ خرداد ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۵۸ کلمه (متوسط ۵٫۲۷ کلمه در هر خبر)
85
۵۳۱ نویسه (متوسط ۴۸٫۲۷ نویسه در هر خبر)
87
خلاصه ۲۰ کلمه (متوسط ۱٫۸۲ کلمه در هر خبر)
6
۱۹۰ نویسه (متوسط ۱۷٫۲۷ نویسه در هر خبر)
9
بدنه ۶٬۰۲۲ کلمه (متوسط ۵۴۷٫۴۵ کلمه در هر خبر)
71
۵۷٬۱۹۷ نویسه (متوسط ۵٬۲۰۰ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۰٫۰۹ کلیدواژه در هر خبر)
3
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه نسل‌فردا