ویجیاتو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۱ خرداد ۱۴۰۱)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۲۴۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۱۸۵ نویسه (متوسط ۹۵ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۲٬۱۳۱ کلمه (متوسط ۵۲۷٫۴۳ کلمه در هر خبر)
68
۱۱۳٬۴۲۳ نویسه (متوسط ۴٬۹۳۱ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۴۵ (متوسط ۱٫۹۶ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۲۳
100
اخبار تغییر یافته ۳
67
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار ویجیاتو