سازمان امور عشایر

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۷ دی ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۵۵ نویسه (متوسط ۷۷٫۵ نویسه در هر خبر)
68
خلاصه ۴۲ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۴۱۷ نویسه (متوسط ۲۰۸٫۵ نویسه در هر خبر)
91
بدنه ۵۸۶ کلمه (متوسط ۲۹۳ کلمه در هر خبر)
34
۶٬۴۴۸ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۴ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار سازمان امور عشایر