پرزیدنت

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۷ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۹ آذر ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۵۴۱ نویسه (متوسط ۱۳۵٫۲۵ نویسه در هر خبر)
29
خلاصه ۷۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۵ کلمه در هر خبر)
65
۷۰۸ نویسه (متوسط ۱۷۷ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۳۰۵ کلمه (متوسط ۷۶٫۲۵ کلمه در هر خبر)
3
۲٬۸۸۲ نویسه (متوسط ۷۲۰ نویسه در هر خبر)
10
تعداد کلیدواژه ۹ (متوسط ۲٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار پرزیدنت