فدراسیون آماتوری ورزش کارگری

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۳ آذر ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۲۰۵ کلمه (متوسط ۲۲٫۷۸ کلمه در هر خبر)
50
۲٬۱۴۱ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۸۹ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۵۷۲ کلمه (متوسط ۱۷۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
17
۱۴٬۶۹۷ نویسه (متوسط ۱٬۶۳۳ نویسه در هر خبر)
34
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
استانی ۹ خبر

آخرین اخبار فدراسیون آماتوری ورزش کارگری