روزنامه‌ آسیا‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۶ مهر ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۱۳ آذر ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۲۴۴ کلمه (متوسط ۱۳٫۵۶ کلمه در هر خبر)
77
۲٬۲۵۵ نویسه (متوسط ۱۲۵٫۲۸ نویسه در هر خبر)
36
خلاصه ۴۷۲ کلمه (متوسط ۲۶٫۲۲ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۳۷۶ نویسه (متوسط ۲۴۳٫۱۱ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۷٬۶۷۲ کلمه (متوسط ۴۲۶٫۲۲ کلمه در هر خبر)
53
۷۲٬۵۶۸ نویسه (متوسط ۴٬۰۳۲ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۰٫۲۲ کلیدواژه در هر خبر)
8
خبرهای عکس‌دار ۱۶
88
اخبار تغییر یافته ۴
44
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۲ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه‌ آسیا‌نیوز