روزنامه صمت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۷ شهریور ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۱ -
تیتر ۳۲۸ کلمه (متوسط ۶٫۴۳ کلمه در هر خبر)
98
۲٬۹۸۳ نویسه (متوسط ۵۸٫۴۹ نویسه در هر خبر)
81
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۵٬۹۶۵ کلمه (متوسط ۷۰۵٫۲ کلمه در هر خبر)
93
۳۴۷٬۰۷۶ نویسه (متوسط ۶٬۸۰۵ نویسه در هر خبر)
65
تعداد کلیدواژه ۳۲۶ (متوسط ۶٫۳۹ کلیدواژه در هر خبر)
29
خبرهای عکس‌دار ۵۰
98
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۴۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه صمت