کرج امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۷ شهریور ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۷۸ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۷۰۷ نویسه (متوسط ۷۸٫۵۶ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱۷۳ کلمه (متوسط ۱۹٫۲۲ کلمه در هر خبر)
64
۱٬۵۷۶ نویسه (متوسط ۱۷۵٫۱۱ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۱٬۲۲۸ کلمه (متوسط ۱۳۶٫۴۴ کلمه در هر خبر)
12
۱۱٬۷۰۳ نویسه (متوسط ۱٬۳۰۰ نویسه در هر خبر)
26
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۳٫۲۲ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۲ خبر
فیلم ۲ خبر

آخرین اخبار کرج امروز