بورس نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۳۱ شهریور ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۹ -
تیتر ۵۸۵ کلمه (متوسط ۸٫۴۸ کلمه در هر خبر)
92
۵٬۴۱۴ نویسه (متوسط ۷۸٫۴۶ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۱٬۴۴۲ کلمه (متوسط ۲۰٫۹ کلمه در هر خبر)
69
۱۲٬۸۷۵ نویسه (متوسط ۱۸۶٫۵۹ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۱۱٬۹۵۲ کلمه (متوسط ۱۷۳٫۲۲ کلمه در هر خبر)
17
۱۱۳٬۹۱۰ نویسه (متوسط ۱٬۶۵۱ نویسه در هر خبر)
35
تعداد کلیدواژه ۱۶ (متوسط ۰٫۲۳ کلیدواژه در هر خبر)
9
خبرهای عکس‌دار ۶۱
88
اخبار تغییر یافته ۱
96
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۳ خبر
اقتصادی ۵۴ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار بورس نیوز