وزارت نیرو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۳۱ شهریور ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱ -
تیتر ۱۵۱ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۳ کلمه در هر خبر)
77
۱٬۴۰۱ نویسه (متوسط ۱۲۷٫۳۶ نویسه در هر خبر)
35
خلاصه ۳۴۴ کلمه (متوسط ۳۱٫۲۷ کلمه در هر خبر)
98
۳٬۱۴۲ نویسه (متوسط ۲۸۵٫۶۴ نویسه در هر خبر)
66
بدنه ۲٬۹۹۷ کلمه (متوسط ۲۷۲٫۴۵ کلمه در هر خبر)
31
۲۸٬۸۶۲ نویسه (متوسط ۲٬۶۲۴ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار وزارت نیرو