زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۳۱ شهریور ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹ -
تیتر ۴۲۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۲ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۹۲۷ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۶۹ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱٬۱۴۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
97
۱۰٬۴۸۷ نویسه (متوسط ۲۶۸٫۹ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۸٬۲۸۲ کلمه (متوسط ۴۶۸٫۷۷ کلمه در هر خبر)
59
۱۸۲٬۲۲۴ نویسه (متوسط ۴٬۶۷۲ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱ (متوسط ۰٫۰۳ کلیدواژه در هر خبر)
1
خبرهای عکس‌دار ۳۹
100
اخبار تغییر یافته ۱۰
35
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۴ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۳۰ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار زومیت