آی‌تی‌‌من

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۳۱ شهریور ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۳۲ کلمه (متوسط ۹٫۴۳ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۲۴۰ نویسه (متوسط ۸۸٫۵۷ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۳۶۹ کلمه (متوسط ۲۶٫۳۶ کلمه در هر خبر)
87
۳٬۳۶۷ نویسه (متوسط ۲۴۰٫۵ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۸٬۰۸۱ کلمه (متوسط ۵۷۷٫۲۱ کلمه در هر خبر)
75
۷۸٬۳۹۰ نویسه (متوسط ۵٬۵۹۹ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۴ (متوسط ۰٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
11
خبرهای عکس‌دار ۱۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۵ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر

آخرین اخبار آی‌تی‌‌من