فدراسیون پزشکی ورزشی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۳۱ شهریور ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۳۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۰۸ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۳۳۳ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۰۸ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۲۲۲ کلمه (متوسط ۱۸٫۵ کلمه در هر خبر)
61
۲٬۰۴۸ نویسه (متوسط ۱۷۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
94
بدنه ۱٬۱۲۷ کلمه (متوسط ۹۳٫۹۲ کلمه در هر خبر)
6
۱۰٬۳۴۷ نویسه (متوسط ۸۶۲ نویسه در هر خبر)
14
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۳
37
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار فدراسیون پزشکی ورزشی