بنیاد ملی نخبگان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۳۱ شهریور ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۷۷ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۷۵۷ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۱۴ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۱۳۵ کلمه (متوسط ۱۹٫۲۹ کلمه در هر خبر)
64
۱٬۴۳۹ نویسه (متوسط ۲۰۵٫۵۷ نویسه در هر خبر)
92
بدنه ۲٬۲۵۵ کلمه (متوسط ۳۲۲٫۱۴ کلمه در هر خبر)
38
۲۲٬۴۰۴ نویسه (متوسط ۳٬۲۰۱ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار بنیاد ملی نخبگان