عطنانیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۸ خرداد ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۶ کلمه (متوسط ۶ کلمه در هر خبر)
100
۷۳ نویسه (متوسط ۷۳ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵۶۸ کلمه (متوسط ۵۶۸ کلمه در هر خبر)
74
۵٬۷۹۷ نویسه (متوسط ۵٬۷۹۷ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر

آخرین اخبار عطنانیوز