روزنامه نسل‌فردا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۳۰ خرداد ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۵۲ کلمه (متوسط ۵٫۲ کلمه در هر خبر)
84
۵۲۴ نویسه (متوسط ۵۲٫۴ نویسه در هر خبر)
85
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۲۰۵ کلمه (متوسط ۶۲۰٫۵ کلمه در هر خبر)
81
۵۸٬۵۳۰ نویسه (متوسط ۵٬۸۵۳ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار روزنامه نسل‌فردا