وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۸ خرداد ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۴ کلمه (متوسط ۱۴ کلمه در هر خبر)
76
۱۳۶ نویسه (متوسط ۱۳۶ نویسه در هر خبر)
29
خلاصه ۴۸ کلمه (متوسط ۴۸ کلمه در هر خبر)
74
۴۴۶ نویسه (متوسط ۴۴۶ نویسه در هر خبر)
16
بدنه ۷۱۶ کلمه (متوسط ۷۱۶ کلمه در هر خبر)
95
۷٬۴۰۸ نویسه (متوسط ۷٬۴۰۸ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی