فدراسیون آماتوری ورزش کارگری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ »روز بعد»
برو به: امروز (۲۸ خرداد ۱۴۰۰)
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۱۴۵ کلمه (متوسط ۲۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
56
۱٬۶۱۱ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۱۴ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۵۹۰ کلمه (متوسط ۲۲۷٫۱۴ کلمه در هر خبر)
25
۱۴٬۸۶۴ نویسه (متوسط ۲٬۱۲۳ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار فدراسیون آماتوری ورزش کارگری