شناسهٔ خبر: 67214478 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایسنا | لینک خبر

امروز، آخرین مهلت مصاحبه علمی دکتری در دانشگاه شریف

طاهره مرادی

مهلت مصاحبه علمی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۴۰۳ دانشگاه صنعتی شریف امروز پایان می یابد.

صاحب‌خبر -

به گزارش ایسنا، مهلت مصاحبه علمی داوطلبان آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۴۰۳ تمامی دانشکده ها و گروه های فنی دانشگاه صنعتی شریف امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ماه جاری به پایان می رسد.

تاریخ مصاحـبه در دانشکدههـا و مراکـز دانشـگاه صنعتی شریف در تمامی دانشکده ها و گروه ها اعم از (فنی و مهندسی، مدیریت و اقتصاد، شیمی، فیزیک، علوم ریاضـی) در روزهـای شـنبه ۲۶ و یکشنبه ۲۷ خرداد ماه جاری تعیین شده بود.

مصاحبه علمی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال ۱۴۰۳ در پژوهشکده علوم و فناوری نانو روز سه شنبه و چهارشنبه  ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه جاری تعیین شده بود.

تــــاریخ ثبــــت نــــام در ســــامانه پــــذیرش دکتــــری نیمــــه متمرکــــز دانشــــگاه صــــنعتی شــــریف بــــه آدرس edu.sharif.edu.admission://https متعاقبــاً از طریــق وبســایت ir.sharif.www و یــا edu.sharif.grad://https اطلاع رسانی خواهد شد.

جزئیات در خصوص زمانبندی و نحوه شرکت در جلسه مصاحبه (حضوری)، از طریـق آدرس ایمیلـی کـه توسـط داوطلـب در سامانه پذیرش دانشگاه صنعتی شریف ثبت می شود و از طریق وبسایت ir.sharif.www و یا edu.sharif.grad://https به اطلاع داوطلبان رسید.

انتهای پیام

نظر شما