زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۶۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۳ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۴۶۰ نویسه (متوسط ۹۷٫۳۳ نویسه در هر خبر)
55
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۷٬۶۲۷ کلمه (متوسط ۵۰۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
65
۷۶٬۱۲۶ نویسه (متوسط ۵٬۰۷۵ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۳۶ (متوسط ۲٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۳
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱۵ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار زومیت