زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۵ کلمه در هر خبر)
86
۲۱۱ نویسه (متوسط ۱۰۵٫۵ نویسه در هر خبر)
49
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹۶۱ کلمه (متوسط ۴۸۰٫۵ کلمه در هر خبر)
61
۹٬۳۶۰ نویسه (متوسط ۴٬۶۸۰ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۱٫۵ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار زومیت