زومیت

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۳ -
تیتر ۲۳۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۳ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۱۴۷ نویسه (متوسط ۹۳٫۳۵ نویسه در هر خبر)
57
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۳٬۰۸۲ کلمه (متوسط ۵۶۸٫۷۸ کلمه در هر خبر)
74
۱۲۹٬۰۴۲ نویسه (متوسط ۵٬۶۱۱ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۵۲ (متوسط ۲٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۴
56
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱۸ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار زومیت