زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۳۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۱۴۲ نویسه (متوسط ۹۵٫۱۷ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۳٬۶۷۶ کلمه (متوسط ۱٬۱۳۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
48
۱۳۲٬۴۷۲ نویسه (متوسط ۱۱٬۰۳۹ نویسه در هر خبر)
12
تعداد کلیدواژه ۴۳ (متوسط ۳٫۵۸ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۷
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر

آخرین اخبار زومجی