زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۲۲۵ کلمه (متوسط ۱۲٫۵ کلمه در هر خبر)
80
۱٬۹۸۹ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۵ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۵۵۹ کلمه (متوسط ۳۱٫۰۶ کلمه در هر خبر)
98
۴٬۹۴۱ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۵ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۸٬۰۱۶ کلمه (متوسط ۱٬۰۰۰٫۸۹ کلمه در هر خبر)
66
۱۸۶٬۲۱۰ نویسه (متوسط ۱۰٬۳۴۵ نویسه در هر خبر)
21
تعداد کلیدواژه ۳۵ (متوسط ۱٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۸
100
اخبار تغییر یافته ۲
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر

آخرین اخبار زومجی