زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۷۹ نویسه (متوسط ۷۹ نویسه در هر خبر)
67
خلاصه ۲۱ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۲۲۷ نویسه (متوسط ۲۲۷ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۴۵۰ کلمه (متوسط ۴۵۰ کلمه در هر خبر)
57
۴٬۵۶۷ نویسه (متوسط ۴٬۵۶۷ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار زومجی