زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۵۹ کلمه (متوسط ۹٫۸۳ کلمه در هر خبر)
88
۴۶۲ نویسه (متوسط ۷۷ نویسه در هر خبر)
68
summary ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳٬۱۲۱ کلمه (متوسط ۵۲۰٫۱۷ کلمه در هر خبر)
67
۳۰٬۰۷۹ نویسه (متوسط ۵٬۰۱۳ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۲٫۱۷ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار زومجی