زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۶۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۱۳ کلمه در هر خبر)
84
۱٬۴۵۵ نویسه (متوسط ۹۷ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۴۰۴ کلمه (متوسط ۲۶٫۹۳ کلمه در هر خبر)
89
۳٬۶۱۶ نویسه (متوسط ۲۴۱٫۰۷ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۸٬۶۹۵ کلمه (متوسط ۵۷۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
75
۸۰٬۶۱۴ نویسه (متوسط ۵٬۳۷۴ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۱٫۹۳ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار زومجی