زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۱۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۱ کلمه در هر خبر)
85
۹۸۳ نویسه (متوسط ۹۸٫۳ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۵٬۶۶۹ کلمه (متوسط ۵۶۶٫۹ کلمه در هر خبر)
73
۵۲٬۹۳۶ نویسه (متوسط ۵٬۲۹۴ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۲۹ (متوسط ۲٫۹ کلیدواژه در هر خبر)
92
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۵ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار زومجی