زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۵۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۷ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۳۴۹ نویسه (متوسط ۸۹٫۹۳ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۸۸ کلمه (متوسط ۵٫۸۷ کلمه در هر خبر)
19
۷۲۱ نویسه (متوسط ۴۸٫۰۷ نویسه در هر خبر)
26
بدنه ۱۱٬۰۷۴ کلمه (متوسط ۷۳۸٫۲۷ کلمه در هر خبر)
98
۱۰۳٬۹۵۷ نویسه (متوسط ۶٬۹۳۰ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۳۹ (متوسط ۲٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر

آخرین اخبار زومجی