زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۲۴۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۱ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۰۱۸ نویسه (متوسط ۹۱٫۷۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۵۶۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۷۷ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۸۹۸ نویسه (متوسط ۲۲۲٫۶۴ نویسه در هر خبر)
86
بدنه ۱۸٬۶۲۷ کلمه (متوسط ۸۴۶٫۶۸ کلمه در هر خبر)
87
۱۷۸٬۵۷۳ نویسه (متوسط ۸٬۱۱۷ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۵۳ (متوسط ۲٫۴۱ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۲۲
100
اخبار تغییر یافته ۱
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار زومجی