زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰ -
تیتر ۱۹۳ کلمه (متوسط ۹٫۶۵ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۶۷۶ نویسه (متوسط ۸۳٫۸ نویسه در هر خبر)
64
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۱٬۷۸۲ کلمه (متوسط ۵۸۹٫۱ کلمه در هر خبر)
77
۱۰۹٬۸۷۱ نویسه (متوسط ۵٬۴۹۴ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۵۵ (متوسط ۲٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
87
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار زومجی