زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۱۰۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۸ کلمه در هر خبر)
85
۹۲۱ نویسه (متوسط ۹۲٫۱ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۵۹۹ کلمه (متوسط ۴۵۹٫۹ کلمه در هر خبر)
58
۴۳٬۰۳۰ نویسه (متوسط ۴٬۳۰۳ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۳۹ (متوسط ۳٫۹ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار زومجی