زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۴ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۹ کلمه (متوسط ۹٫۸۶ کلمه در هر خبر)
88
۶۷۲ نویسه (متوسط ۹۶ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۱۷۶ کلمه (متوسط ۲۵٫۱۴ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۵۱۱ نویسه (متوسط ۲۱۵٫۸۶ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۲٬۶۲۳ کلمه (متوسط ۳۷۴٫۷۱ کلمه در هر خبر)
46
۲۴٬۱۲۱ نویسه (متوسط ۳٬۴۴۶ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار زومجی