زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۶ -
تیتر ۱۷۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۴۴۶ نویسه (متوسط ۹۰٫۳۸ نویسه در هر خبر)
59
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۶٬۰۰۵ کلمه (متوسط ۳۷۵٫۳۱ کلمه در هر خبر)
46
۵۶٬۳۳۳ نویسه (متوسط ۳٬۵۲۱ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۴۹ (متوسط ۳٫۰۶ کلیدواژه در هر خبر)
89
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر

آخرین اخبار زومجی