زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۴ -
تیتر ۲۶۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
85
۲٬۲۲۵ نویسه (متوسط ۹۲٫۷۱ نویسه در هر خبر)
58
right ۸۴ کلمه (متوسط ۳٫۵ کلمه در هر خبر)
11
۶۹۲ نویسه (متوسط ۲۸٫۸۳ نویسه در هر خبر)
16
بدنه ۱۹٬۳۸۵ کلمه (متوسط ۸۰۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
92
۱۸۴٬۸۹۹ نویسه (متوسط ۷٬۷۰۴ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۶۶ (متوسط ۲٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۲
79
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۱۰ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار زومجی