زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۱ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱۰۳ نویسه (متوسط ۱۰۳ نویسه در هر خبر)
51
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۶۸ کلمه (متوسط ۲۶۸ کلمه در هر خبر)
31
۲٬۴۶۴ نویسه (متوسط ۲٬۴۶۴ نویسه در هر خبر)
56
تعداد کلیدواژه ۲ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار زومجی