زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۴ کلمه (متوسط ۱۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
74
۳۹۲ نویسه (متوسط ۱۳۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۶۸ کلمه (متوسط ۲۲٫۶۷ کلمه در هر خبر)
75
۵۹۸ نویسه (متوسط ۱۹۹٫۳۳ نویسه در هر خبر)
93
بدنه ۱٬۱۳۵ کلمه (متوسط ۳۷۸٫۳۳ کلمه در هر خبر)
46
۱۰٬۱۰۵ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۸ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۱۴ (متوسط ۴٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۳ خبر

آخرین اخبار زومجی