زومجی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۵۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۵۴ کلمه در هر خبر)
83
۱٬۲۳۸ نویسه (متوسط ۹۵٫۲۳ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۵۵۸ کلمه (متوسط ۳۵۰٫۶۲ کلمه در هر خبر)
42
۴۱٬۹۴۷ نویسه (متوسط ۳٬۲۲۷ نویسه در هر خبر)
76
تعداد کلیدواژه ۴۱ (متوسط ۳٫۱۵ کلیدواژه در هر خبر)
88
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر

آخرین اخبار زومجی