باشگاه خبرنگاران جوان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۲۶۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۸ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۴۶۵ نویسه (متوسط ۹۸٫۶ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۴۷۵ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
63
۴٬۵۰۹ نویسه (متوسط ۱۸۰٫۳۶ نویسه در هر خبر)
99
بدنه ۴۶٬۰۳۹ کلمه (متوسط ۱٬۸۴۱٫۵۶ کلمه در هر خبر)
0
۴۱۸٬۱۰۷ نویسه (متوسط ۱۶٬۷۲۴ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۱۱۶ (متوسط ۴٫۶۴ کلیدواژه در هر خبر)
61
خبرهای عکس‌دار ۲۴
96
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۷ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار باشگاه خبرنگاران جوان