روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۲۰۶ کلمه (متوسط ۴٫۶۸ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۹۵۷ نویسه (متوسط ۴۴٫۴۸ نویسه در هر خبر)
90
خلاصه ۳۹ کلمه (متوسط ۰٫۸۹ کلمه در هر خبر)
2
۳۸۸ نویسه (متوسط ۸٫۸۲ نویسه در هر خبر)
4
بدنه ۲۶٬۷۳۹ کلمه (متوسط ۶۰۷٫۷ کلمه در هر خبر)
79
۲۵۸٬۸۳۷ نویسه (متوسط ۵٬۸۸۳ نویسه در هر خبر)
77
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز