روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۲۳۳ کلمه (متوسط ۴٫۶۶ کلمه در هر خبر)
73
۲٬۲۲۳ نویسه (متوسط ۴۴٫۴۶ نویسه در هر خبر)
90
خلاصه ۶۰ کلمه (متوسط ۱٫۲ کلمه در هر خبر)
4
۵۶۴ نویسه (متوسط ۱۱٫۲۸ نویسه در هر خبر)
6
بدنه ۴۴٬۸۶۱ کلمه (متوسط ۸۹۷٫۲۲ کلمه در هر خبر)
80
۴۴۰٬۱۸۲ نویسه (متوسط ۸٬۸۰۴ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۶ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز