روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۶ -
تیتر ۲۲۸ کلمه (متوسط ۴٫۹۶ کلمه در هر خبر)
79
۲٬۲۱۵ نویسه (متوسط ۴۸٫۱۵ نویسه در هر خبر)
87
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۷٬۹۷۶ کلمه (متوسط ۸۲۵٫۵۷ کلمه در هر خبر)
89
۳۶۱٬۹۹۶ نویسه (متوسط ۷٬۸۶۹ نویسه در هر خبر)
52
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۵ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز