روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۴ -
تیتر ۲۵۲ کلمه (متوسط ۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
73
۲٬۴۹۲ نویسه (متوسط ۴۶٫۱۵ نویسه در هر خبر)
89
right ۹ کلمه (متوسط ۰٫۱۷ کلمه در هر خبر)
0
۸۶ نویسه (متوسط ۱٫۵۹ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۳۸٬۷۳۶ کلمه (متوسط ۷۱۷٫۳۳ کلمه در هر خبر)
95
۳۶۵٬۹۵۵ نویسه (متوسط ۶٬۷۷۷ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز