روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۲۸۳ کلمه (متوسط ۵٫۳۴ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۷۹۶ نویسه (متوسط ۵۲٫۷۵ نویسه در هر خبر)
84
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۱٬۹۸۹ کلمه (متوسط ۷۹۲٫۲۵ کلمه در هر خبر)
94
۳۹۷٬۶۹۵ نویسه (متوسط ۷٬۵۰۴ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز