روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۲ -
تیتر ۳۳۶ کلمه (متوسط ۵٫۴۲ کلمه در هر خبر)
88
۳٬۱۹۷ نویسه (متوسط ۵۱٫۵۶ نویسه در هر خبر)
85
right ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۵٬۰۹۷ کلمه (متوسط ۷۲۷٫۳۷ کلمه در هر خبر)
96
۴۳۶٬۲۶۱ نویسه (متوسط ۷٬۰۳۶ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز