روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۷۳ کلمه (متوسط ۶٫۰۸ کلمه در هر خبر)
99
۶۹۳ نویسه (متوسط ۵۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
81
right ۶۲ کلمه (متوسط ۵٫۱۷ کلمه در هر خبر)
17
۵۷۳ نویسه (متوسط ۴۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
26
بدنه ۱۳٬۳۹۱ کلمه (متوسط ۱٬۱۱۵٫۹۲ کلمه در هر خبر)
51
۱۳۱٬۶۶۵ نویسه (متوسط ۱۰٬۹۷۲ نویسه در هر خبر)
13
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
8
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز