روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۲۵۹ کلمه (متوسط ۵٫۴ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۴۱۱ نویسه (متوسط ۵۰٫۲۳ نویسه در هر خبر)
86
خلاصه ۱۰۲ کلمه (متوسط ۲٫۱۲ کلمه در هر خبر)
7
۹۳۳ نویسه (متوسط ۱۹٫۴۴ نویسه در هر خبر)
10
بدنه ۲۲٬۸۲۲ کلمه (متوسط ۴۷۵٫۴۶ کلمه در هر خبر)
60
۲۲۱٬۰۵۳ نویسه (متوسط ۴٬۶۰۵ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۶ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز