روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱ -
تیتر ۳۰۷ کلمه (متوسط ۵٫۰۳ کلمه در هر خبر)
80
۲٬۸۳۳ نویسه (متوسط ۴۶٫۴۴ نویسه در هر خبر)
89
summary ۹۷۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۹۲ کلمه در هر خبر)
53
۸٬۵۳۱ نویسه (متوسط ۱۳۹٫۸۵ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۳۸٬۴۷۶ کلمه (متوسط ۶۳۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
82
۳۷۳٬۱۷۱ نویسه (متوسط ۶٬۱۱۸ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۸
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۹ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز