روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۱ -
تیتر ۲۸۵ کلمه (متوسط ۴٫۶۷ کلمه در هر خبر)
73
۲٬۷۸۵ نویسه (متوسط ۴۵٫۶۶ نویسه در هر خبر)
89
right ۵۲۱ کلمه (متوسط ۸٫۵۴ کلمه در هر خبر)
28
۴٬۵۲۲ نویسه (متوسط ۷۴٫۱۳ نویسه در هر خبر)
41
بدنه ۵۰٬۲۱۶ کلمه (متوسط ۸۲۳٫۲۱ کلمه در هر خبر)
90
۴۸۲٬۳۲۴ نویسه (متوسط ۷٬۹۰۷ نویسه در هر خبر)
51
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
1
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز