روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۴ -
تیتر ۲۵۳ کلمه (متوسط ۵٫۷۵ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۴۸۲ نویسه (متوسط ۵۶٫۴۱ نویسه در هر خبر)
82
خلاصه ۱۲۶ کلمه (متوسط ۲٫۸۶ کلمه در هر خبر)
9
۱٬۱۹۱ نویسه (متوسط ۲۷٫۰۷ نویسه در هر خبر)
15
بدنه ۳۲٬۴۳۱ کلمه (متوسط ۷۳۷٫۰۷ کلمه در هر خبر)
98
۳۱۵٬۸۳۷ نویسه (متوسط ۷٬۱۷۸ نویسه در هر خبر)
61
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۲ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۳ خبر
ورزشی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز