روزنامه وطن‌امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۵ -
تیتر ۲۲۷ کلمه (متوسط ۵٫۰۴ کلمه در هر خبر)
80
۲٬۱۳۹ نویسه (متوسط ۴۷٫۵۳ نویسه در هر خبر)
88
خلاصه ۸۳ کلمه (متوسط ۱٫۸۴ کلمه در هر خبر)
6
۷۷۵ نویسه (متوسط ۱۷٫۲۲ نویسه در هر خبر)
9
بدنه ۳۷٬۷۹۱ کلمه (متوسط ۸۳۹٫۸ کلمه در هر خبر)
88
۳۷۱٬۲۳۲ نویسه (متوسط ۸٬۲۵۰ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه وطن‌امروز