روزنامه وطن امروز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۸ -
تیتر ۲۰۶ کلمه (متوسط ۴٫۲۹ کلمه در هر خبر)
65
۱٬۹۶۶ نویسه (متوسط ۴۰٫۹۶ نویسه در هر خبر)
92
right ۲۰ کلمه (متوسط ۰٫۴۲ کلمه در هر خبر)
1
۲۱۴ نویسه (متوسط ۴٫۴۶ نویسه در هر خبر)
2
بدنه ۳۳٬۷۰۹ کلمه (متوسط ۷۰۲٫۲۷ کلمه در هر خبر)
93
۳۳۰٬۴۰۴ نویسه (متوسط ۶٬۸۸۳ نویسه در هر خبر)
64
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۳ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه وطن امروز