تریبون

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱ کلمه (متوسط ۱ کلمه در هر خبر)
0
۶ نویسه (متوسط ۶ نویسه در هر خبر)
4
خلاصه ۱ کلمه (متوسط ۱ کلمه در هر خبر)
3
۶ نویسه (متوسط ۶ نویسه در هر خبر)
3
بدنه ۱ کلمه (متوسط ۱ کلمه در هر خبر)
0
۶ نویسه (متوسط ۶ نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار تریبون