خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳ -
تیتر ۱۲۶ کلمه (متوسط ۹٫۶۹ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۲۱۱ نویسه (متوسط ۹۳٫۱۵ نویسه در هر خبر)
57
summary ۳۳۵ کلمه (متوسط ۲۵٫۷۷ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۰۵۹ نویسه (متوسط ۲۳۵٫۳۱ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۵٬۶۱۰ کلمه (متوسط ۴۳۱٫۵۴ کلمه در هر خبر)
54
۵۲٬۲۹۱ نویسه (متوسط ۴٬۰۲۲ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۵۴ (متوسط ۴٫۱۵ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۱۱
84
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اقتصادی ۲ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو