خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۱۹ -
تیتر ۱٬۴۱۱ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۶ کلمه در هر خبر)
82
۱۳٬۷۰۸ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۱۹ نویسه در هر خبر)
43
right ۳٬۱۳۷ کلمه (متوسط ۲۶٫۳۶ کلمه در هر خبر)
87
۲۹٬۲۶۱ نویسه (متوسط ۲۴۵٫۸۹ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۳۹٬۶۰۸ کلمه (متوسط ۳۳۲٫۸۴ کلمه در هر خبر)
40
۳۶۵٬۱۵۰ نویسه (متوسط ۳٬۰۶۸ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۵۲۴ (متوسط ۴٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۱۱۹
100
اخبار تغییر یافته ۹
81
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۶ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۸ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۱۴ خبر
استانی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو