خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۷ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۷۴۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۸ کلمه در هر خبر)
85
۶٬۸۲۶ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۳۸ نویسه در هر خبر)
53
right ۱٬۹۲۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۲۴ کلمه در هر خبر)
94
۱۷٬۸۲۷ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۱۶ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲۸٬۰۱۲ کلمه (متوسط ۴۱۱٫۹۴ کلمه در هر خبر)
51
۲۶۱٬۵۶۸ نویسه (متوسط ۳٬۸۴۷ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۲۹۹ (متوسط ۴٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
65
خبرهای عکس‌دار ۶۸
100
اخبار تغییر یافته ۷
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۷ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۹ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
ورزشی ۹ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو