خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۷ -
تیتر ۲٬۲۰۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۵ کلمه در هر خبر)
86
۲۱٬۱۶۸ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۲۶ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۵٬۱۰۰ کلمه (متوسط ۲۴٫۶۴ کلمه در هر خبر)
82
۴۷٬۳۶۵ نویسه (متوسط ۲۲۸٫۸۲ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۷۳٬۳۶۳ کلمه (متوسط ۳۵۴٫۴۱ کلمه در هر خبر)
43
۷۰۴٬۳۲۸ نویسه (متوسط ۳٬۴۰۳ نویسه در هر خبر)
81
تعداد کلیدواژه ۸۳۰ (متوسط ۴٫۰۱ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱۸۵
89
اخبار تغییر یافته ۲۶
68
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۸ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۵۰ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۱۴ خبر
ورزشی ۳۰ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱۶ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو