دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۷۵ کلمه در هر خبر)
74
۵۷۲ نویسه (متوسط ۱۴۳ نویسه در هر خبر)
24
خلاصه ۷۷ کلمه (متوسط ۱۹٫۲۵ کلمه در هر خبر)
64
۷۳۳ نویسه (متوسط ۱۸۳٫۲۵ نویسه در هر خبر)
98
بدنه ۲٬۷۹۱ کلمه (متوسط ۶۹۷٫۷۵ کلمه در هر خبر)
92
۲۶٬۴۸۳ نویسه (متوسط ۶٬۶۲۱ نویسه در هر خبر)
68
تعداد کلیدواژه ۱۹ (متوسط ۴٫۷۵ کلیدواژه در هر خبر)
59
خبرهای عکس‌دار ۱
25
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر

آخرین اخبار دانشجو