دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۸ -
تیتر ۹۵۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
85
۹٬۳۵۸ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۳۴ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۲٬۲۹۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۰۶ کلمه در هر خبر)
86
۲۱٬۲۰۵ نویسه (متوسط ۲۴۰٫۹۷ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۳۴٬۲۵۸ کلمه (متوسط ۳۸۹٫۳ کلمه در هر خبر)
48
۳۲۸٬۵۵۱ نویسه (متوسط ۳٬۷۳۴ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۳۲۲ (متوسط ۳٫۶۶ کلیدواژه در هر خبر)
78
خبرهای عکس‌دار ۷۲
81
اخبار تغییر یافته ۵
85
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۱ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۲۲ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار دانشجو