خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۹ کلمه (متوسط ۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
89
۲۹۳ نویسه (متوسط ۹۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
54
right ۷۸ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۷۵۸ نویسه (متوسط ۲۵۲٫۶۷ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۴۲۶ کلمه (متوسط ۱۴۲ کلمه در هر خبر)
13
۴٬۱۸۹ نویسه (متوسط ۱٬۳۹۶ نویسه در هر خبر)
28
تعداد کلیدواژه ۱۲ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو