دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹۶ -
تیتر ۲٬۱۱۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۸ کلمه در هر خبر)
85
۲۰٬۴۷۳ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۴۵ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۴٬۸۴۲ کلمه (متوسط ۲۴٫۷ کلمه در هر خبر)
82
۴۴٬۷۷۸ نویسه (متوسط ۲۲۸٫۴۶ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۶۵٬۹۵۰ کلمه (متوسط ۳۳۶٫۴۸ کلمه در هر خبر)
40
۶۲۷٬۳۶۳ نویسه (متوسط ۳٬۲۰۱ نویسه در هر خبر)
75
تعداد کلیدواژه ۶۸۵ (متوسط ۳٫۴۹ کلیدواژه در هر خبر)
81
خبرهای عکس‌دار ۱۷۸
90
اخبار تغییر یافته ۲۲
71
اخبار حذف شده ۱
65
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۱۸ خبر
اجتماعی ۴۱ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۴۵ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱۵ خبر

آخرین اخبار دانشجو