خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۷ -
تیتر ۱۸۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۵۹ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۷۲۰ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۱۸ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۵۱۸ کلمه (متوسط ۳۰٫۴۷ کلمه در هر خبر)
99
۴٬۷۴۶ نویسه (متوسط ۲۷۹٫۱۸ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۶٬۸۳۹ کلمه (متوسط ۴۰۲٫۲۹ کلمه در هر خبر)
50
۶۵٬۱۸۵ نویسه (متوسط ۳٬۸۳۴ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۷۹ (متوسط ۴٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۱۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو