خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۱ -
تیتر ۲٬۲۰۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۹۸ کلمه در هر خبر)
85
۲۱٬۰۶۷ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۸۱ نویسه در هر خبر)
50
summary ۵٬۰۶۷ کلمه (متوسط ۲۵٫۲۱ کلمه در هر خبر)
84
۴۶٬۶۶۰ نویسه (متوسط ۲۳۲٫۱۴ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۵۹٬۶۶۰ کلمه (متوسط ۲۹۶٫۸۲ کلمه در هر خبر)
35
۵۷۰٬۲۷۳ نویسه (متوسط ۲٬۸۳۷ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۶۵۳ (متوسط ۳٫۲۵ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۱۶۱
80
اخبار تغییر یافته ۱۸
77
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۶ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۴۷ خبر
بین‌الملل ۲۹ خبر
فرهنگی ۲۳ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۳۷ خبر
گوناگون ۳ خبر
استانی ۱۳ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو