خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹ -
تیتر ۴۵۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۶۴ کلمه در هر خبر)
83
۴٬۴۱۳ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۱۵ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱٬۰۵۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۰۵ کلمه در هر خبر)
90
۹٬۷۷۳ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۵۹ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۵٬۵۰۳ کلمه (متوسط ۳۹۷٫۵۱ کلمه در هر خبر)
49
۱۴۸٬۵۹۱ نویسه (متوسط ۳٬۸۱۰ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۱۵۲ (متوسط ۳٫۹ کلیدواژه در هر خبر)
74
خبرهای عکس‌دار ۳۷
94
اخبار تغییر یافته ۴
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۶ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو