خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۵ کلمه (متوسط ۱۵ کلمه در هر خبر)
73
۴۶۴ نویسه (متوسط ۱۵۴٫۶۷ نویسه در هر خبر)
16
خلاصه ۶۷ کلمه (متوسط ۲۲٫۳۳ کلمه در هر خبر)
74
۵۸۳ نویسه (متوسط ۱۹۴٫۳۳ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۲٬۳۰۸ کلمه (متوسط ۷۶۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
97
۲۴٬۰۴۹ نویسه (متوسط ۸٬۰۱۶ نویسه در هر خبر)
50
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۴٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو