دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۵۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۷ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۴۵۵ نویسه (متوسط ۹۷ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۴۲۰ کلمه (متوسط ۲۸ کلمه در هر خبر)
93
۳٬۸۲۶ نویسه (متوسط ۲۵۵٫۰۷ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۶٬۰۱۵ کلمه (متوسط ۴۰۱ کلمه در هر خبر)
50
۵۵٬۳۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۶۹۲ نویسه در هر خبر)
88
تعداد کلیدواژه ۵۴ (متوسط ۳٫۶ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱۴
93
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار دانشجو