خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸ -
تیتر ۱۹۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۳ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۹۱۳ نویسه (متوسط ۱۰۶٫۲۸ نویسه در هر خبر)
49
خلاصه ۴۶۲ کلمه (متوسط ۲۵٫۶۷ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۰۷۹ نویسه (متوسط ۲۲۶٫۶۱ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۵٬۷۸۵ کلمه (متوسط ۳۲۱٫۳۹ کلمه در هر خبر)
38
۵۳٬۲۵۳ نویسه (متوسط ۲٬۹۵۸ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۶۴ (متوسط ۳٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۱۵
83
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۵ خبر
ورزشی ۳ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو