خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸۷ -
تیتر ۱٬۰۲۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۲ کلمه در هر خبر)
83
۹٬۷۱۵ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۶۷ نویسه در هر خبر)
45
summary ۲٬۳۲۲ کلمه (متوسط ۲۶٫۶۹ کلمه در هر خبر)
88
۲۱٬۵۱۶ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۳۱ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۳۷٬۲۷۶ کلمه (متوسط ۴۲۸٫۴۶ کلمه در هر خبر)
54
۳۵۳٬۱۴۳ نویسه (متوسط ۴٬۰۵۹ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۳۶۷ (متوسط ۴٫۲۲ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۸۱
93
اخبار تغییر یافته ۱۲
65
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۰ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲۵ خبر
بین‌الملل ۱۶ خبر
فرهنگی ۷ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۱۵ خبر
استانی ۹ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو