خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۹۵ کلمه (متوسط ۹٫۲۹ کلمه در هر خبر)
90
۱٬۸۳۷ نویسه (متوسط ۸۷٫۴۸ نویسه در هر خبر)
61
خلاصه ۵۴۰ کلمه (متوسط ۲۵٫۷۱ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۸۴۶ نویسه (متوسط ۲۳۰٫۷۶ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۸٬۷۷۲ کلمه (متوسط ۴۱۷٫۷۱ کلمه در هر خبر)
52
۸۳٬۱۵۸ نویسه (متوسط ۳٬۹۶۰ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۹۳ (متوسط ۴٫۴۳ کلیدواژه در هر خبر)
64
خبرهای عکس‌دار ۱۹
90
اخبار تغییر یافته ۱
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۷ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو