دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۷ -
تیتر ۱٬۱۵۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۵ کلمه در هر خبر)
86
۱۱٬۱۸۹ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۵۷ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۲٬۸۶۳ کلمه (متوسط ۲۶٫۷۶ کلمه در هر خبر)
89
۲۶٬۷۵۷ نویسه (متوسط ۲۵۰٫۰۷ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۳۲٬۹۴۳ کلمه (متوسط ۳۰۷٫۸۸ کلمه در هر خبر)
36
۳۲۰٬۴۱۳ نویسه (متوسط ۲٬۹۹۵ نویسه در هر خبر)
70
تعداد کلیدواژه ۳۴۹ (متوسط ۳٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
86
خبرهای عکس‌دار ۱۰۳
96
اخبار تغییر یافته ۱۱
74
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۳۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار دانشجو