خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷۴ -
تیتر ۸۷۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۸ کلمه در هر خبر)
82
۸٬۴۲۵ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۸۵ نویسه در هر خبر)
44
right ۱٬۷۴۴ کلمه (متوسط ۲۳٫۵۷ کلمه در هر خبر)
78
۱۶٬۳۹۱ نویسه (متوسط ۲۲۱٫۵ نویسه در هر خبر)
87
بدنه ۲۲٬۶۰۲ کلمه (متوسط ۳۰۵٫۴۳ کلمه در هر خبر)
36
۲۲۵٬۲۱۷ نویسه (متوسط ۳٬۰۴۳ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۱۹۳ (متوسط ۲٫۶۱ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۵۷
77
اخبار تغییر یافته ۸
72
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۱۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
استانی ۱۴ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو