خبرگزاری دانشجو

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴ -
تیتر ۱۴۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۰۷ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۳۵۷ نویسه (متوسط ۹۶٫۹۳ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۳۸۴ کلمه (متوسط ۲۷٫۴۳ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۴۱۹ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۲۱ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۵٬۰۹۴ کلمه (متوسط ۳۶۳٫۸۶ کلمه در هر خبر)
44
۴۷٬۱۴۱ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۷ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۵۶ (متوسط ۴ کلیدواژه در هر خبر)
72
خبرهای عکس‌دار ۱۲
85
اخبار تغییر یافته ۱
82
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۳ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار خبرگزاری دانشجو