روزنامه شرق

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۰ -
تیتر ۲۴۴ کلمه (متوسط ۶٫۱ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۳۱۰ نویسه (متوسط ۵۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
81
summary ۲۷ کلمه (متوسط ۰٫۶۸ کلمه در هر خبر)
2
۳۰۹ نویسه (متوسط ۷٫۷۲ نویسه در هر خبر)
4
بدنه ۳۳٬۷۵۸ کلمه (متوسط ۸۴۳٫۹۵ کلمه در هر خبر)
87
۳۳۴٬۶۲۸ نویسه (متوسط ۸٬۳۶۶ نویسه در هر خبر)
46
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۴ خبر

آخرین اخبار روزنامه شرق