روزنامه شرق

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۵ -
تیتر ۴۸۲ کلمه (متوسط ۵٫۰۷ کلمه در هر خبر)
81
۴٬۶۸۳ نویسه (متوسط ۴۹٫۲۹ نویسه در هر خبر)
87
right ۱۰۲ کلمه (متوسط ۱٫۰۷ کلمه در هر خبر)
3
۱٬۱۴۶ نویسه (متوسط ۱۲٫۰۶ نویسه در هر خبر)
6
بدنه ۷۰٬۷۷۴ کلمه (متوسط ۷۴۴٫۹۹ کلمه در هر خبر)
99
۷۰۲٬۵۴۲ نویسه (متوسط ۷٬۳۹۵ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
2
اخبار تغییر یافته ۲
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۳ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۲۰ خبر
ورزشی ۲ خبر
استانی ۲ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه شرق