روزنامه شرق

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۷ -
تیتر ۳۵۲ کلمه (متوسط ۵٫۲۵ کلمه در هر خبر)
85
۳٬۲۹۱ نویسه (متوسط ۴۹٫۱۲ نویسه در هر خبر)
87
right ۷۶ کلمه (متوسط ۱٫۱۳ کلمه در هر خبر)
3
۸۸۴ نویسه (متوسط ۱۳٫۱۹ نویسه در هر خبر)
7
بدنه ۴۵٬۱۱۲ کلمه (متوسط ۶۷۳٫۳۱ کلمه در هر خبر)
89
۴۴۶٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۶٬۶۷۰ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
2
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۴ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۱۵ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
ورزشی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار روزنامه شرق