صراط‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵ -
تیتر ۱۹۷ کلمه (متوسط ۷٫۸۸ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۸۴۳ نویسه (متوسط ۷۳٫۷۲ نویسه در هر خبر)
70
right ۶۶۰ کلمه (متوسط ۲۶٫۴ کلمه در هر خبر)
88
۶٬۱۴۱ نویسه (متوسط ۲۴۵٫۶۴ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۷٬۴۱۲ کلمه (متوسط ۶۹۶٫۴۸ کلمه در هر خبر)
92
۱۵۷٬۲۹۰ نویسه (متوسط ۶٬۲۹۲ نویسه در هر خبر)
72
تعداد کلیدواژه ۱۲۰ (متوسط ۴٫۸ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۸ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار صراط‌نیوز