صراط‌نیوز

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۵ کلمه در هر خبر)
95
۱۶۴ نویسه (متوسط ۸۲ نویسه در هر خبر)
65
right ۷۱ کلمه (متوسط ۳۵٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۶۵۵ نویسه (متوسط ۳۲۷٫۵ نویسه در هر خبر)
53
بدنه ۵۲۱ کلمه (متوسط ۲۶۰٫۵ کلمه در هر خبر)
30
۴٬۷۵۳ نویسه (متوسط ۲٬۳۷۶ نویسه در هر خبر)
54
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار صراط‌نیوز