رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۳۰۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۱ کلمه در هر خبر)
87
۲٬۶۹۵ نویسه (متوسط ۹۲٫۹۳ نویسه در هر خبر)
58
خلاصه ۶۳۹ کلمه (متوسط ۲۲٫۰۳ کلمه در هر خبر)
73
۵٬۶۰۱ نویسه (متوسط ۱۹۳٫۱۴ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۱۴٬۴۶۵ کلمه (متوسط ۴۹۸٫۷۹ کلمه در هر خبر)
64
۱۳۴٬۰۱۶ نویسه (متوسط ۴٬۶۲۱ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۱۳۹ (متوسط ۴٫۷۹ کلیدواژه در هر خبر)
58
خبرهای عکس‌دار ۲۹
100
اخبار تغییر یافته ۴
65
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۸ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
گوناگون ۱۰ خبر

آخرین اخبار رکنا