رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۸ -
تیتر ۱٬۵۸۷ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۲ کلمه در هر خبر)
86
۱۴٬۸۶۸ نویسه (متوسط ۱۰۰٫۴۶ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۳٬۵۸۴ کلمه (متوسط ۲۴٫۲۲ کلمه در هر خبر)
80
۳۳٬۱۵۴ نویسه (متوسط ۲۲۴٫۰۱ نویسه در هر خبر)
86
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۰۸
72
اخبار تغییر یافته ۱
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴۶ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۴۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱۸ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار رکنا