رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۳۸ -
تیتر ۱٬۶۳۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۸ کلمه در هر خبر)
82
۱۵٬۱۴۰ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۷۱ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۳٬۶۸۵ کلمه (متوسط ۲۶٫۷ کلمه در هر خبر)
89
۳۳٬۵۱۰ نویسه (متوسط ۲۴۲٫۸۳ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۵۵٬۷۶۴ کلمه (متوسط ۴۰۴٫۰۹ کلمه در هر خبر)
50
۵۲۶٬۲۸۶ نویسه (متوسط ۳٬۸۱۴ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۵۳۲ (متوسط ۳٫۸۶ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۱۳۸
100
اخبار تغییر یافته ۶۷
0
اخبار حذف شده ۱
51
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۸ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۳۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۳۵ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۸ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار رکنا