رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۳ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۴ -
تیتر ۱٬۲۸۹ کلمه (متوسط ۸٫۹۵ کلمه در هر خبر)
91
۱۱٬۶۴۹ نویسه (متوسط ۸۰٫۹ نویسه در هر خبر)
66
summary ۳٬۶۰۰ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۳۲٬۲۱۰ نویسه (متوسط ۲۲۳٫۶۸ نویسه در هر خبر)
86
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۸۱۴ (متوسط ۵٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
42
خبرهای عکس‌دار ۸۰
55
اخبار تغییر یافته ۱
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۳۶ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲۲ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۱۷ خبر
گوناگون ۱۵ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار رکنا