رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰۷ -
تیتر ۲٬۸۶۹ کلمه (متوسط ۹٫۳۵ کلمه در هر خبر)
90
۲۶٬۵۰۵ نویسه (متوسط ۸۶٫۳۴ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۷٬۳۴۲ کلمه (متوسط ۲۳٫۹۲ کلمه در هر خبر)
79
۶۶٬۷۳۶ نویسه (متوسط ۲۱۷٫۳۸ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۱۲۲٬۵۸۵ کلمه (متوسط ۳۹۹٫۳ کلمه در هر خبر)
49
۱٬۱۵۵٬۵۷۹ نویسه (متوسط ۳٬۷۶۴ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۱٬۳۱۷ (متوسط ۴٫۲۹ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۳۰۷
100
اخبار تغییر یافته ۶۵
47
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶۸ خبر
اقتصادی ۴۵ خبر
اجتماعی ۸۵ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۲۷ خبر
علمی-فناوری ۳۴ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۳۱ خبر
استانی ۹ خبر

آخرین اخبار رکنا