رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹ -
تیتر ۴۴۵ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۱ کلمه در هر خبر)
84
۳٬۹۶۱ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۵۶ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱٬۰۱۰ کلمه (متوسط ۲۵٫۹ کلمه در هر خبر)
86
۸٬۹۶۶ نویسه (متوسط ۲۲۹٫۹ نویسه در هر خبر)
84
بدنه ۱۷٬۶۵۴ کلمه (متوسط ۴۵۲٫۶۷ کلمه در هر خبر)
57
۱۶۲٬۹۴۰ نویسه (متوسط ۴٬۱۷۸ نویسه در هر خبر)
99
تعداد کلیدواژه ۱۶۶ (متوسط ۴٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
68
خبرهای عکس‌دار ۳۹
100
اخبار تغییر یافته ۸
48
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۵ خبر
گوناگون ۴ خبر

آخرین اخبار رکنا