رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۸۶ -
تیتر ۲٬۵۹۰ کلمه (متوسط ۹٫۰۶ کلمه در هر خبر)
91
۲۳٬۹۳۸ نویسه (متوسط ۸۳٫۷ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹۸٬۳۱۴ کلمه (متوسط ۳۴۳٫۷۶ کلمه در هر خبر)
41
۹۰۰٬۲۰۸ نویسه (متوسط ۳٬۱۴۸ نویسه در هر خبر)
74
تعداد کلیدواژه ۱٬۶۶۴ (متوسط ۵٫۸۲ کلیدواژه در هر خبر)
39
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۴۰
65
اخبار حذف شده ۳۷
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۹ خبر
اقتصادی ۵۴ خبر
اجتماعی ۷۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۲۱ خبر
گوناگون ۱۵ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار رکنا