رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۸ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۲ -
تیتر ۱٬۰۹۵ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۴ کلمه در هر خبر)
86
۹٬۹۲۴ نویسه (متوسط ۹۷٫۲۹ نویسه در هر خبر)
55
خلاصه ۲٬۳۸۰ کلمه (متوسط ۲۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
77
۲۱٬۷۴۴ نویسه (متوسط ۲۱۳٫۱۸ نویسه در هر خبر)
89
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۵۸۵ (متوسط ۵٫۷۴ کلیدواژه در هر خبر)
41
خبرهای عکس‌دار ۵۰
49
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳۵ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۷ خبر
گوناگون ۷ خبر

آخرین اخبار رکنا