رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۳ -
تیتر ۵۰۴ کلمه (متوسط ۹٫۵۱ کلمه در هر خبر)
89
۴٬۶۸۹ نویسه (متوسط ۸۸٫۴۷ نویسه در هر خبر)
61
summary ۱٬۵۴۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۱۱ کلمه در هر خبر)
97
۱۴٬۰۴۷ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۰۴ نویسه در هر خبر)
73
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۲۷۶ (متوسط ۵٫۲۱ کلیدواژه در هر خبر)
50
خبرهای عکس‌دار ۳۴
64
اخبار تغییر یافته ۱
95
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۵ خبر

آخرین اخبار رکنا