رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۰ -
تیتر ۲٬۰۶۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۱۸٬۶۹۴ نویسه (متوسط ۹۳٫۴۷ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۴٬۹۲۱ کلمه (متوسط ۲۴٫۶ کلمه در هر خبر)
82
۴۴٬۵۱۹ نویسه (متوسط ۲۲۲٫۶ نویسه در هر خبر)
86
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۳۲
66
اخبار تغییر یافته ۵
93
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۹ خبر
اقتصادی ۲۰ خبر
اجتماعی ۴۶ خبر
بین‌الملل ۶ خبر
فرهنگی ۲۷ خبر
علمی-فناوری ۱۷ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۲۲ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار رکنا