رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۸ اسفند ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۲۵۲ کلمه (متوسط ۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۲٬۳۱۳ نویسه (متوسط ۸۵٫۶۷ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۷۹۹ کلمه (متوسط ۲۹٫۵۹ کلمه در هر خبر)
98
۷٬۲۲۰ نویسه (متوسط ۲۶۷٫۴۱ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۱۰٬۸۸۷ کلمه (متوسط ۴۰۳٫۲۲ کلمه در هر خبر)
50
۹۶٬۱۴۴ نویسه (متوسط ۳٬۵۶۱ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۱۵۵ (متوسط ۵٫۷۴ کلیدواژه در هر خبر)
41
خبرهای عکس‌دار ۲۴
88
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۱۸ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۳ خبر

آخرین اخبار رکنا