رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۵۵ -
تیتر ۲٬۵۹۸ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۹ کلمه در هر خبر)
87
۲۳٬۷۹۱ نویسه (متوسط ۹۳٫۳ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۹۷٬۳۶۰ کلمه (متوسط ۳۸۱٫۸ کلمه در هر خبر)
47
۸۸۹٬۹۷۳ نویسه (متوسط ۳٬۴۹۰ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۱٬۳۴۱ (متوسط ۵٫۲۶ کلیدواژه در هر خبر)
49
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۴۲
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷۴ خبر
اقتصادی ۴۲ خبر
اجتماعی ۶۹ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۲۹ خبر
علمی-فناوری ۲۷ خبر
ورزشی ۴ خبر
گوناگون ۷ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار رکنا