رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۸۲ -
تیتر ۱٬۸۷۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۲۷ کلمه در هر خبر)
87
۱۷٬۷۸۹ نویسه (متوسط ۹۷٫۷۴ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۴٬۷۰۴ کلمه (متوسط ۲۵٫۸۵ کلمه در هر خبر)
86
۴۳٬۲۶۶ نویسه (متوسط ۲۳۷٫۷۳ نویسه در هر خبر)
81
بدنه ۵۶٬۱۰۸ کلمه (متوسط ۳۰۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
36
۵۱۷٬۲۰۱ نویسه (متوسط ۲٬۸۴۲ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۱٬۰۱۳ (متوسط ۵٫۵۷ کلیدواژه در هر خبر)
44
خبرهای عکس‌دار ۱۶۶
91
اخبار تغییر یافته ۷
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۷ خبر
اقتصادی ۱۹ خبر
اجتماعی ۶۵ خبر
بین‌الملل ۲۷ خبر
فرهنگی ۶ خبر
ورزشی ۱۸ خبر
گوناگون ۵ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار رکنا