رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۱۶۰ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۷ کلمه در هر خبر)
86
۱٬۴۷۲ نویسه (متوسط ۹۸٫۱۳ نویسه در هر خبر)
54
خلاصه ۲۸۸ کلمه (متوسط ۱۹٫۲ کلمه در هر خبر)
64
۲٬۶۳۲ نویسه (متوسط ۱۷۵٫۴۷ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۳٬۱۲۷ کلمه (متوسط ۲۰۸٫۴۷ کلمه در هر خبر)
22
۲۹٬۰۶۵ نویسه (متوسط ۱٬۹۳۸ نویسه در هر خبر)
42
تعداد کلیدواژه ۷۰ (متوسط ۴٫۶۷ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اجتماعی ۶ خبر
فرهنگی ۶ خبر
گوناگون ۱ خبر

آخرین اخبار رکنا