رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۳ -
تیتر ۹۹۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۹ کلمه در هر خبر)
86
۸٬۸۹۸ نویسه (متوسط ۹۵٫۶۸ نویسه در هر خبر)
56
خلاصه ۲٬۴۰۰ کلمه (متوسط ۲۵٫۸۱ کلمه در هر خبر)
86
۲۱٬۲۸۹ نویسه (متوسط ۲۲۸٫۹۱ نویسه در هر خبر)
84
بدنه کلمه (متوسط کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵۴
58
اخبار تغییر یافته ۸
78
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲۶ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۱۹ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
گوناگون ۴ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار رکنا