رکنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۶ -
تیتر ۶۸۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۲ کلمه در هر خبر)
87
۶٬۲۳۶ نویسه (متوسط ۹۴٫۴۸ نویسه در هر خبر)
57
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۹٬۶۶۹ کلمه (متوسط ۴۴۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
57
۲۶۷٬۹۵۶ نویسه (متوسط ۴٬۰۶۰ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۳۵۹ (متوسط ۵٫۴۴ کلیدواژه در هر خبر)
46
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱۴
46
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۱۳ خبر
اجتماعی ۹ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱۴ خبر
علمی-فناوری ۷ خبر
گوناگون ۲ خبر

آخرین اخبار رکنا