قدسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶ -
تیتر ۶۲ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۵۸۶ نویسه (متوسط ۹۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
54
summary ۲۰۶ کلمه (متوسط ۳۴٫۳۳ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۹۹۵ نویسه (متوسط ۳۳۲٫۵ نویسه در هر خبر)
52
بدنه ۱٬۳۷۸ کلمه (متوسط ۲۲۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
25
۱۲٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۲٬۱۰۲ نویسه در هر خبر)
47
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
58
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
بین‌الملل ۴ خبر

آخرین اخبار قدسنا