قدسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۲۸۳ کلمه (متوسط ۱۳٫۴۸ کلمه در هر خبر)
78
۲٬۸۹۸ نویسه (متوسط ۱۳۸ نویسه در هر خبر)
28
خلاصه ۶۰۵ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۱ کلمه در هر خبر)
96
۵٬۵۹۸ نویسه (متوسط ۲۶۶٫۵۷ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۶٬۵۶۰ کلمه (متوسط ۳۱۲٫۳۸ کلمه در هر خبر)
37
۶۱٬۹۵۰ نویسه (متوسط ۲٬۹۵۰ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۵۹ (متوسط ۲٫۸۱ کلیدواژه در هر خبر)
94
خبرهای عکس‌دار ۲۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
بین‌الملل ۱۲ خبر

آخرین اخبار قدسنا