قدسنا

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۶۵ کلمه (متوسط ۹٫۲۹ کلمه در هر خبر)
90
۶۵۳ نویسه (متوسط ۹۳٫۲۹ نویسه در هر خبر)
57
summary ۲۰۶ کلمه (متوسط ۲۹٫۴۳ کلمه در هر خبر)
98
۱٬۹۹۵ نویسه (متوسط ۲۸۵ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱٬۷۴۲ کلمه (متوسط ۲۴۸٫۸۶ کلمه در هر خبر)
28
۱۷٬۰۳۷ نویسه (متوسط ۲٬۴۳۴ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۶ خبر

آخرین اخبار قدسنا