شهرداری قزوین

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۸۴ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۷۹۸ نویسه (متوسط ۱۱۴ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۲۰۸ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۱ کلمه در هر خبر)
99
۲٬۰۹۵ نویسه (متوسط ۲۹۹٫۲۹ نویسه در هر خبر)
62
بدنه ۱٬۳۱۶ کلمه (متوسط ۱۸۸ کلمه در هر خبر)
19
۱۴٬۱۸۲ نویسه (متوسط ۲٬۰۲۶ نویسه در هر خبر)
45
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۷
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار شهرداری قزوین