روابط عمومی صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰ -
تیتر ۸۶ کلمه (متوسط ۸٫۶ کلمه در هر خبر)
92
۸۴۸ نویسه (متوسط ۸۴٫۸ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۲۹۳ کلمه (متوسط ۲۹٫۳ کلمه در هر خبر)
97
۲٬۷۳۲ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۲ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۳٬۳۲۹ کلمه (متوسط ۳۳۲٫۹ کلمه در هر خبر)
40
۳۲٬۹۴۶ نویسه (متوسط ۳٬۲۹۵ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۹
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار روابط عمومی صدا و سیما