روابط عمومی صدا و سیما

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۶ کلمه (متوسط ۱۶ کلمه در هر خبر)
70
۱۴۹ نویسه (متوسط ۱۴۹ نویسه در هر خبر)
20
خلاصه ۶۱ کلمه (متوسط ۶۱ کلمه در هر خبر)
55
۵۴۵ نویسه (متوسط ۵۴۵ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴۰۹ کلمه (متوسط ۴۰۹ کلمه در هر خبر)
51
۳٬۹۶۵ نویسه (متوسط ۳٬۹۶۵ نویسه در هر خبر)
95
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار روابط عمومی صدا و سیما