استانداری تهران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۳۸۷ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۳ کلمه در هر خبر)
83
۳٬۸۹۱ نویسه (متوسط ۱۱۷٫۹۱ نویسه در هر خبر)
41
خلاصه ۹۶۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۳ کلمه در هر خبر)
97
۹٬۵۵۷ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۶۱ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۵٬۹۷۸ کلمه (متوسط ۱۸۱٫۱۵ کلمه در هر خبر)
18
۶۵٬۴۷۲ نویسه (متوسط ۱٬۹۸۴ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۳
100
اخبار تغییر یافته ۱۹
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
فرهنگی ۶ خبر
استانی ۱۵ خبر

آخرین اخبار استانداری تهران