استانداری تهران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰ -
تیتر ۶۲۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۸ کلمه در هر خبر)
87
۶٬۱۱۰ نویسه (متوسط ۱۰۱٫۸۳ نویسه در هر خبر)
52
خلاصه ۱٬۶۵۱ کلمه (متوسط ۲۷٫۵۲ کلمه در هر خبر)
91
۱۵٬۸۸۱ نویسه (متوسط ۲۶۴٫۶۸ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۴٬۱۷۴ کلمه (متوسط ۲۳۶٫۲۳ کلمه در هر خبر)
26
۱۵۲٬۴۸۰ نویسه (متوسط ۲٬۵۴۱ نویسه در هر خبر)
58
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۰
100
اخبار تغییر یافته ۴۶
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۰ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۰ خبر

آخرین اخبار استانداری تهران