استانداری تهران

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۹ -
تیتر ۴۲۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۸۷ کلمه در هر خبر)
85
۴٬۰۰۹ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۷۹ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۱٬۲۳۱ کلمه (متوسط ۳۱٫۵۶ کلمه در هر خبر)
97
۱۱٬۳۹۷ نویسه (متوسط ۲۹۲٫۲۳ نویسه در هر خبر)
64
بدنه ۱۰٬۶۴۳ کلمه (متوسط ۲۷۲٫۹ کلمه در هر خبر)
31
۱۱۸٬۰۱۱ نویسه (متوسط ۳٬۰۲۶ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۹
100
اخبار تغییر یافته ۱۷
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۷ خبر
فرهنگی ۴ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار استانداری تهران