استانداری آذربایجان غربی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۸ کلمه (متوسط ۸ کلمه در هر خبر)
94
۸۹ نویسه (متوسط ۸۹ نویسه در هر خبر)
60
خلاصه ۲۷ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۲۷۲ نویسه (متوسط ۲۷۲ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۴۶۶ کلمه (متوسط ۴۶۶ کلمه در هر خبر)
59
۴٬۳۹۰ نویسه (متوسط ۴٬۳۹۰ نویسه در هر خبر)
96
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار استانداری آذربایجان غربی