صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۲۴ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۲۱۰ نویسه (متوسط ۱۰۵ نویسه در هر خبر)
50
خلاصه ۶۰ کلمه (متوسط ۳۰ کلمه در هر خبر)
100
۵۷۹ نویسه (متوسط ۲۸۹٫۵ نویسه در هر خبر)
65
بدنه ۱٬۳۷۳ کلمه (متوسط ۶۸۶٫۵ کلمه در هر خبر)
90
۱۴٬۵۲۲ نویسه (متوسط ۷٬۲۶۱ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۲
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۲ خبر

آخرین اخبار صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت