شرکت ملی گاز ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۳۲ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۲۶۴ نویسه (متوسط ۳۳ نویسه در هر خبر)
98
خلاصه ۱۰۴ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
43
۹۷۹ نویسه (متوسط ۱۲۲٫۳۸ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۲٬۱۹۴ کلمه (متوسط ۲۷۴٫۲۵ کلمه در هر خبر)
32
۲۲٬۸۵۳ نویسه (متوسط ۲٬۸۵۷ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۸
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۵ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار شرکت ملی گاز ایران