شرکت ملی گاز ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۸ -
تیتر ۳۲ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۲۶۴ نویسه (متوسط ۳۳ نویسه در هر خبر)
98
خلاصه ۱۰۳ کلمه (متوسط ۱۲٫۸۸ کلمه در هر خبر)
42
۱٬۰۵۸ نویسه (متوسط ۱۳۲٫۲۵ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۲٬۹۵۰ کلمه (متوسط ۳۶۸٫۷۵ کلمه در هر خبر)
45
۳۰٬۷۱۷ نویسه (متوسط ۳٬۸۴۰ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۴
0
اخبار حذف شده ۴
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۶ خبر

آخرین اخبار شرکت ملی گاز ایران