شرکت ملی گاز ایران

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۲۰ کلمه (متوسط ۴ کلمه در هر خبر)
60
۱۶۵ نویسه (متوسط ۳۳ نویسه در هر خبر)
98
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۲۴۷ کلمه (متوسط ۴۴۹٫۴ کلمه در هر خبر)
57
۲۳٬۳۴۳ نویسه (متوسط ۴٬۶۶۹ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر

آخرین اخبار شرکت ملی گاز ایران