نیروی انتظامی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۲۱۴ کلمه (متوسط ۷٫۹۳ کلمه در هر خبر)
94
۲٬۰۳۶ نویسه (متوسط ۷۵٫۴۱ نویسه در هر خبر)
69
خلاصه ۷۰۵ کلمه (متوسط ۲۶٫۱۱ کلمه در هر خبر)
87
۶٬۶۱۲ نویسه (متوسط ۲۴۴٫۸۹ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۵٬۸۸۲ کلمه (متوسط ۲۱۷٫۸۵ کلمه در هر خبر)
23
۵۳٬۸۶۰ نویسه (متوسط ۱٬۹۹۵ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۱۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار نیروی انتظامی