نیروی انتظامی

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۲۷۷ کلمه (متوسط ۸٫۱۵ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۵۰۸ نویسه (متوسط ۷۳٫۷۶ نویسه در هر خبر)
70
خلاصه ۸۹۸ کلمه (متوسط ۲۶٫۴۱ کلمه در هر خبر)
88
۸٬۴۱۳ نویسه (متوسط ۲۴۷٫۴۴ نویسه در هر خبر)
78
بدنه ۶٬۹۸۳ کلمه (متوسط ۲۰۵٫۳۸ کلمه در هر خبر)
22
۶۳٬۲۵۱ نویسه (متوسط ۱٬۸۶۰ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۲۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۴ خبر

آخرین اخبار نیروی انتظامی