نیروی انتظامی

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۸ -
تیتر ۳۴۱ کلمه (متوسط ۸٫۹۷ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۰۳۴ نویسه (متوسط ۷۹٫۸۴ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۱٬۰۳۶ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۶ کلمه در هر خبر)
90
۹٬۶۶۲ نویسه (متوسط ۲۵۴٫۲۶ نویسه در هر خبر)
76
بدنه ۸٬۳۹۱ کلمه (متوسط ۲۲۰٫۸۲ کلمه در هر خبر)
24
۷۶٬۱۶۰ نویسه (متوسط ۲٬۰۰۴ نویسه در هر خبر)
44
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۶ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۲۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
استانی ۷ خبر

آخرین اخبار نیروی انتظامی