نیروی انتظامی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۱۶۹ کلمه (متوسط ۷٫۶۸ کلمه در هر خبر)
95
۱٬۴۶۸ نویسه (متوسط ۶۶٫۷۳ نویسه در هر خبر)
75
خلاصه ۵۴۸ کلمه (متوسط ۲۴٫۹۱ کلمه در هر خبر)
83
۵٬۱۲۵ نویسه (متوسط ۲۳۲٫۹۵ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۳٬۷۰۵ کلمه (متوسط ۱۶۸٫۴۱ کلمه در هر خبر)
16
۳۳٬۶۰۳ نویسه (متوسط ۱٬۵۲۷ نویسه در هر خبر)
32
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
استانی ۶ خبر

آخرین اخبار نیروی انتظامی