نود

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۷ -
تیتر ۲۲۴ کلمه (متوسط ۸٫۳ کلمه در هر خبر)
93
۲٬۱۲۹ نویسه (متوسط ۷۸٫۸۵ نویسه در هر خبر)
67
right ۵۴۱ کلمه (متوسط ۲۰٫۰۴ کلمه در هر خبر)
66
۵٬۰۶۰ نویسه (متوسط ۱۸۷٫۴۱ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۹٬۰۳۲ کلمه (متوسط ۳۳۴٫۵۲ کلمه در هر خبر)
40
۸۱٬۸۸۲ نویسه (متوسط ۳٬۰۳۳ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
22
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر
ورزشی ۲۳ خبر

آخرین اخبار نود