نود

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۴ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۱ -
تیتر ۱۷۴ کلمه (متوسط ۸٫۲۹ کلمه در هر خبر)
93
۱٬۶۸۹ نویسه (متوسط ۸۰٫۴۳ نویسه در هر خبر)
66
right ۳۸۹ کلمه (متوسط ۱۸٫۵۲ کلمه در هر خبر)
61
۳٬۵۹۲ نویسه (متوسط ۱۷۱٫۰۵ نویسه در هر خبر)
95
بدنه ۵٬۶۶۶ کلمه (متوسط ۲۶۹٫۸۱ کلمه در هر خبر)
31
۵۲٬۱۴۱ نویسه (متوسط ۲٬۴۸۳ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶
28
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۱
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱۶ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نود