نود

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۸ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۲۳ کلمه (متوسط ۵٫۷۵ کلمه در هر خبر)
95
۲۳۱ نویسه (متوسط ۵۷٫۷۵ نویسه در هر خبر)
81
right ۸۴ کلمه (متوسط ۲۱ کلمه در هر خبر)
70
۷۵۳ نویسه (متوسط ۱۸۸٫۲۵ نویسه در هر خبر)
97
بدنه ۵۵۸ کلمه (متوسط ۱۳۹٫۵ کلمه در هر خبر)
12
۵٬۰۱۳ نویسه (متوسط ۱٬۲۵۳ نویسه در هر خبر)
24
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نود