نود

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۸۴ کلمه (متوسط ۹٫۳۳ کلمه در هر خبر)
90
۷۲۷ نویسه (متوسط ۸۰٫۷۸ نویسه در هر خبر)
66
خلاصه ۲۱۰ کلمه (متوسط ۲۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
77
۱٬۹۳۵ نویسه (متوسط ۲۱۵ نویسه در هر خبر)
89
بدنه ۱٬۷۴۹ کلمه (متوسط ۱۹۴٫۳۳ کلمه در هر خبر)
20
۱۵٬۸۱۸ نویسه (متوسط ۱٬۷۵۸ نویسه در هر خبر)
38
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
33
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۸ خبر

آخرین اخبار نود