نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۹ فروردین ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۳۱۹ کلمه (متوسط ۸٫۶۲ کلمه در هر خبر)
92
۳٬۰۶۹ نویسه (متوسط ۸۲٫۹۵ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۱٬۰۹۲ کلمه (متوسط ۲۹٫۵۱ کلمه در هر خبر)
98
۱۰٬۱۲۴ نویسه (متوسط ۲۷۳٫۶۲ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۱۸٬۷۶۴ کلمه (متوسط ۵۰۷٫۱۴ کلمه در هر خبر)
65
۱۷۵٬۱۷۴ نویسه (متوسط ۴٬۷۳۴ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۱۷۳ (متوسط ۴٫۶۸ کلیدواژه در هر خبر)
60
خبرهای عکس‌دار ۳۷
100
اخبار تغییر یافته ۲
86
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
علمی-فناوری ۶ خبر
ورزشی ۱ خبر

آخرین اخبار نسیم