نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۳۳ کلمه در هر خبر)
87
۳۳۲ نویسه (متوسط ۱۱۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
46
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۷۵۴ کلمه (متوسط ۹۱۸ کلمه در هر خبر)
77
۲۶٬۵۳۲ نویسه (متوسط ۸٬۸۴۴ نویسه در هر خبر)
40
تعداد کلیدواژه ۱۳ (متوسط ۴٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
بین‌الملل ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار نسیم