نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ تیر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰ -
تیتر ۷۵۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۵۲ کلمه در هر خبر)
80
۶٬۹۸۵ نویسه (متوسط ۱۱۶٫۴۲ نویسه در هر خبر)
42
right ۱٬۸۱۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۲ کلمه در هر خبر)
99
۱۶٬۵۸۶ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۴۳ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۲۷٬۶۰۷ کلمه (متوسط ۴۶۰٫۱۲ کلمه در هر خبر)
58
۲۵۶٬۲۵۰ نویسه (متوسط ۴٬۲۷۱ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱۵۹ (متوسط ۲٫۶۵ کلیدواژه در هر خبر)
97
خبرهای عکس‌دار ۶۰
100
اخبار تغییر یافته ۹
62
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۸ خبر
اقتصادی ۶ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۴ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نسیم