نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۴۰ -
تیتر ۱٬۵۷۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۷ کلمه در هر خبر)
84
۱۵٬۲۰۵ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۶۱ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۳٬۶۵۷ کلمه (متوسط ۲۶٫۱۲ کلمه در هر خبر)
87
۳۳٬۹۷۶ نویسه (متوسط ۲۴۲٫۶۹ نویسه در هر خبر)
80
بدنه ۵۸٬۳۵۳ کلمه (متوسط ۴۱۶٫۸۱ کلمه در هر خبر)
52
۵۲۹٬۰۲۲ نویسه (متوسط ۳٬۷۷۹ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۰٫۰۴ کلیدواژه در هر خبر)
1
خبرهای عکس‌دار ۱۴۰
100
اخبار تغییر یافته ۱
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵۵ خبر
اقتصادی ۲۴ خبر
اجتماعی ۱۱ خبر
بین‌الملل ۵ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۲۴ خبر

آخرین اخبار نسیم