نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۹ -
تیتر ۱۷۲ کلمه (متوسط ۹٫۰۵ کلمه در هر خبر)
91
۱٬۶۳۲ نویسه (متوسط ۸۵٫۸۹ نویسه در هر خبر)
62
خلاصه ۵۶۱ کلمه (متوسط ۲۹٫۵۳ کلمه در هر خبر)
98
۵٬۲۲۰ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۷۴ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۴٬۶۴۷ کلمه (متوسط ۲۴۴٫۵۸ کلمه در هر خبر)
27
۴۴٬۸۶۷ نویسه (متوسط ۲٬۳۶۱ نویسه در هر خبر)
53
تعداد کلیدواژه ۱۰۲ (متوسط ۵٫۳۷ کلیدواژه در هر خبر)
47
خبرهای عکس‌دار ۱۷
89
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۹ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
ورزشی ۳ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار نسیم