نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۰۷ -
تیتر ۱٬۴۵۸ کلمه (متوسط ۱۳٫۶۳ کلمه در هر خبر)
77
۱۳٬۷۶۴ نویسه (متوسط ۱۲۸٫۶۴ نویسه در هر خبر)
34
right ۲٬۶۲۹ کلمه (متوسط ۲۴٫۵۷ کلمه در هر خبر)
81
۲۴٬۱۴۰ نویسه (متوسط ۲۲۵٫۶۱ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۳۴٬۴۰۲ کلمه (متوسط ۳۲۱٫۵۱ کلمه در هر خبر)
38
۳۱۸٬۱۱۳ نویسه (متوسط ۲٬۹۷۳ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۲۵۷ (متوسط ۲٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
96
خبرهای عکس‌دار ۱۰۷
100
اخبار تغییر یافته ۱۹
55
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳ خبر
اقتصادی ۱۲ خبر
اجتماعی ۱۲ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۲۰ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
ورزشی ۲۴ خبر
استانی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نسیم