نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۶ -
تیتر ۲۲۹ کلمه (متوسط ۸٫۸۱ کلمه در هر خبر)
91
۲٬۲۰۶ نویسه (متوسط ۸۴٫۸۵ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۶۷۹ کلمه (متوسط ۲۶٫۱۲ کلمه در هر خبر)
87
۶٬۴۱۰ نویسه (متوسط ۲۴۶٫۵۴ نویسه در هر خبر)
79
بدنه ۱۱٬۴۹۳ کلمه (متوسط ۴۴۲٫۰۴ کلمه در هر خبر)
56
۱۰۵٬۷۷۶ نویسه (متوسط ۴٬۰۶۸ نویسه در هر خبر)
98
تعداد کلیدواژه ۱۳۵ (متوسط ۵٫۱۹ کلیدواژه در هر خبر)
51
خبرهای عکس‌دار ۲۶
100
اخبار تغییر یافته ۱
90
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار نسیم