نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲ -
تیتر ۱۳۲ کلمه (متوسط ۱۱ کلمه در هر خبر)
85
۱٬۲۵۷ نویسه (متوسط ۱۰۴٫۷۵ نویسه در هر خبر)
50
right ۴۰۶ کلمه (متوسط ۳۳٫۸۳ کلمه در هر خبر)
94
۳٬۷۳۰ نویسه (متوسط ۳۱۰٫۸۳ نویسه در هر خبر)
59
بدنه ۶٬۱۵۵ کلمه (متوسط ۵۱۲٫۹۲ کلمه در هر خبر)
66
۵۸٬۷۵۲ نویسه (متوسط ۴٬۸۹۶ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
گوناگون ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نسیم