نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ فروردین ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۰ -
تیتر ۸۸۲ کلمه (متوسط ۱۴٫۷ کلمه در هر خبر)
74
۸٬۲۲۶ نویسه (متوسط ۱۳۷٫۱ نویسه در هر خبر)
28
right ۱٬۴۸۶ کلمه (متوسط ۲۴٫۷۷ کلمه در هر خبر)
82
۱۳٬۵۶۹ نویسه (متوسط ۲۲۶٫۱۵ نویسه در هر خبر)
85
بدنه ۱۶٬۲۲۶ کلمه (متوسط ۲۷۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
31
۱۴۹٬۴۳۰ نویسه (متوسط ۲٬۴۹۰ نویسه در هر خبر)
57
تعداد کلیدواژه ۱۴۳ (متوسط ۲٫۳۸ کلیدواژه در هر خبر)
95
خبرهای عکس‌دار ۶۰
100
اخبار تغییر یافته ۱۲
50
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۶ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۵ خبر
بین‌الملل ۲ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۲ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نسیم