نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۲ -
تیتر ۴۲۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۱۴ کلمه در هر خبر)
87
۴٬۰۶۳ نویسه (متوسط ۹۶٫۷۴ نویسه در هر خبر)
55
right ۱٬۰۵۰ کلمه (متوسط ۲۵ کلمه در هر خبر)
83
۹٬۸۵۲ نویسه (متوسط ۲۳۴٫۵۷ نویسه در هر خبر)
82
بدنه ۲۵٬۰۵۵ کلمه (متوسط ۵۹۶٫۵۵ کلمه در هر خبر)
78
۲۲۹٬۸۰۳ نویسه (متوسط ۵٬۴۷۲ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
فرهنگی ۳۰ خبر
ورزشی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نسیم