نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۷ کلمه (متوسط ۸٫۵ کلمه در هر خبر)
92
۱۶۵ نویسه (متوسط ۸۲٫۵ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۷۳ کلمه (متوسط ۳۶٫۵ کلمه در هر خبر)
90
۶۳۷ نویسه (متوسط ۳۱۸٫۵ نویسه در هر خبر)
56
بدنه ۱٬۰۷۴ کلمه (متوسط ۵۳۷ کلمه در هر خبر)
69
۹٬۴۰۶ نویسه (متوسط ۴٬۷۰۳ نویسه در هر خبر)
92
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر

آخرین اخبار نسیم