نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۱۳ کلمه (متوسط ۱۳ کلمه در هر خبر)
79
۱۳۴ نویسه (متوسط ۱۳۴ نویسه در هر خبر)
30
right ۲۴ کلمه (متوسط ۲۴ کلمه در هر خبر)
80
۲۳۴ نویسه (متوسط ۲۳۴ نویسه در هر خبر)
83
بدنه ۱۱۲ کلمه (متوسط ۱۱۲ کلمه در هر خبر)
8
۱٬۱۱۵ نویسه (متوسط ۱٬۱۱۵ نویسه در هر خبر)
21
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
آمار الکسا*
Alexa logo
عنوان در الکسا
رتبه در کشور :
رتبه‌ی کلی در الکسا
تعداد لینک به سایت
سرعت بارگزاری صفحه ۰ ثانیه
* آمار الکسا مربوط به امروز است.

آخرین اخبار نسیم