نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۴ -
تیتر ۴۰۳ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۵ کلمه در هر خبر)
82
۳٬۷۲۶ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۵۹ نویسه در هر خبر)
46
summary ۱٬۰۶۰ کلمه (متوسط ۳۱٫۱۸ کلمه در هر خبر)
98
۹٬۶۵۱ نویسه (متوسط ۲۸۳٫۸۵ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۱۷٬۱۵۹ کلمه (متوسط ۵۰۴٫۶۸ کلمه در هر خبر)
64
۱۵۸٬۲۱۵ نویسه (متوسط ۴٬۶۵۳ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳۴
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۳ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار نسیم