نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۷۶ -
تیتر ۵٬۰۶۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۶۴ کلمه در هر خبر)
86
۴۹٬۱۶۸ نویسه (متوسط ۱۰۳٫۲۹ نویسه در هر خبر)
51
summary ۱۳٬۵۷۸ کلمه (متوسط ۲۸٫۵۳ کلمه در هر خبر)
95
۱۲۶٬۵۳۹ نویسه (متوسط ۲۶۵٫۸۴ نویسه در هر خبر)
73
بدنه ۱۹۹٬۳۳۶ کلمه (متوسط ۴۱۸٫۷۷ کلمه در هر خبر)
52
۱٬۸۱۷٬۱۰۶ نویسه (متوسط ۳٬۸۱۷ نویسه در هر خبر)
91
تعداد کلیدواژه ۱۸۹ (متوسط ۰٫۴ کلیدواژه در هر خبر)
15
خبرهای عکس‌دار ۴۷۶
100
اخبار تغییر یافته ۲
98
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶۲ خبر
اقتصادی ۶۰ خبر
اجتماعی ۲۸ خبر
بین‌الملل ۳۳ خبر
فرهنگی ۵۹ خبر
علمی-فناوری ۳۷ خبر
ورزشی ۸۳ خبر
استانی ۱۴ خبر

آخرین اخبار نسیم