نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۷۴۱ کلمه (متوسط ۱۰٫۹ کلمه در هر خبر)
85
۶٬۹۸۷ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۷۵ نویسه در هر خبر)
51
summary ۱٬۸۵۳ کلمه (متوسط ۲۷٫۲۵ کلمه در هر خبر)
90
۱۷٬۲۱۹ نویسه (متوسط ۲۵۳٫۲۲ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۲۴٬۸۹۶ کلمه (متوسط ۳۶۶٫۱۲ کلمه در هر خبر)
45
۲۲۴٬۸۹۴ نویسه (متوسط ۳٬۳۰۷ نویسه در هر خبر)
78
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۶۸
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۲ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱۹ خبر
فرهنگی ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار نسیم