نسیم

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۳۲۳ کلمه (متوسط ۸٫۷۳ کلمه در هر خبر)
91
۳٬۱۱۸ نویسه (متوسط ۸۴٫۲۷ نویسه در هر خبر)
63
خلاصه ۱٬۰۲۹ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۱ کلمه در هر خبر)
92
۹٬۳۱۸ نویسه (متوسط ۲۵۱٫۸۴ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۳٬۳۴۹ کلمه (متوسط ۳۶۰٫۷۸ کلمه در هر خبر)
44
۱۲۷٬۶۹۸ نویسه (متوسط ۳٬۴۵۱ نویسه در هر خبر)
82
تعداد کلیدواژه ۱۴۳ (متوسط ۳٫۸۶ کلیدواژه در هر خبر)
75
خبرهای عکس‌دار ۳۳
89
اخبار تغییر یافته ۶
59
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۲ خبر
اقتصادی ۹ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۳ خبر
فرهنگی ۴ خبر
ورزشی ۳ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار نسیم