وزارت راه و شهرسازی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵ -
تیتر ۵۶ کلمه (متوسط ۱۱٫۲ کلمه در هر خبر)
84
۴۹۱ نویسه (متوسط ۹۸٫۲ نویسه در هر خبر)
54
summary ۱۷۱ کلمه (متوسط ۳۴٫۲ کلمه در هر خبر)
94
۱٬۵۳۱ نویسه (متوسط ۳۰۶٫۲ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۱٬۲۹۶ کلمه (متوسط ۲۵۹٫۲ کلمه در هر خبر)
29
۱۲٬۱۰۱ نویسه (متوسط ۲٬۴۲۰ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
اقتصادی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت راه و شهرسازی