وزارت کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۱۳۰ کلمه (متوسط ۴۳٫۳۳ کلمه در هر خبر)
0
۱٬۲۳۲ نویسه (متوسط ۴۱۰٫۶۷ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۸۵ کلمه (متوسط ۶۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
54
۱٬۷۵۳ نویسه (متوسط ۵۸۴٫۳۳ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۳۵۹ کلمه (متوسط ۴۵۳ کلمه در هر خبر)
57
۱۲٬۹۵۷ نویسه (متوسط ۴٬۳۱۹ نویسه در هر خبر)
97
تعداد کلیدواژه ۶ (متوسط ۲ کلیدواژه در هر خبر)
80
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۱
16
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت کشور