وزارت کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۳ -
تیتر ۴۰۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۱۵ کلمه در هر خبر)
81
۳٬۹۶۷ نویسه (متوسط ۱۲۰٫۲۱ نویسه در هر خبر)
39
خلاصه ۱٬۰۵۶ کلمه (متوسط ۳۲ کلمه در هر خبر)
97
۱۰٬۰۳۶ نویسه (متوسط ۳۰۴٫۱۲ نویسه در هر خبر)
61
بدنه ۸٬۷۰۵ کلمه (متوسط ۲۶۳٫۷۹ کلمه در هر خبر)
30
۸۰٬۳۸۱ نویسه (متوسط ۲٬۴۳۶ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۶۴ (متوسط ۱٫۹۴ کلیدواژه در هر خبر)
77
خبرهای عکس‌دار ۳۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۵ خبر
فرهنگی ۳ خبر
استانی ۱۰ خبر

آخرین اخبار وزارت کشور