وزارت کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵ -
تیتر ۲۱۹ کلمه (متوسط ۱۴٫۶ کلمه در هر خبر)
74
۲٬۱۲۱ نویسه (متوسط ۱۴۱٫۴ نویسه در هر خبر)
25
خلاصه ۴۹۲ کلمه (متوسط ۳۲٫۸ کلمه در هر خبر)
96
۴٬۷۵۲ نویسه (متوسط ۳۱۶٫۸ نویسه در هر خبر)
57
بدنه ۴٬۷۲۱ کلمه (متوسط ۳۱۴٫۷۳ کلمه در هر خبر)
37
۴۴٬۲۰۵ نویسه (متوسط ۲٬۹۴۷ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۲۶ (متوسط ۱٫۷۳ کلیدواژه در هر خبر)
69
خبرهای عکس‌دار ۱۵
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۸ خبر
اقتصادی ۳ خبر
فرهنگی ۱ خبر
استانی ۳ خبر

آخرین اخبار وزارت کشور