وزارت کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۲۹ کلمه (متوسط ۲۹ کلمه در هر خبر)
32
۲۶۱ نویسه (متوسط ۲۶۱ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۲۶ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۲۵۳ نویسه (متوسط ۲۵۳ نویسه در هر خبر)
77
بدنه ۱۰۱ کلمه (متوسط ۱۰۱ کلمه در هر خبر)
7
۹۴۷ نویسه (متوسط ۹۴۷ نویسه در هر خبر)
16
تعداد کلیدواژه ۳ (متوسط ۳ کلیدواژه در هر خبر)
90
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت کشور