وزارت کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۳۸ کلمه (متوسط ۱۹ کلمه در هر خبر)
61
۴۴۷ نویسه (متوسط ۲۲۳٫۵ نویسه در هر خبر)
0
خلاصه ۱۱۰ کلمه (متوسط ۵۵ کلمه در هر خبر)
64
۱٬۰۸۵ نویسه (متوسط ۵۴۲٫۵ نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۴۱۵ کلمه (متوسط ۷۰۷٫۵ کلمه در هر خبر)
93
۱۳٬۵۷۶ نویسه (متوسط ۶٬۷۸۸ نویسه در هر خبر)
66
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار وزارت کشور