وزارت کشور

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۵ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۵۰ -
تیتر ۷۶۱ کلمه (متوسط ۱۵٫۲۲ کلمه در هر خبر)
72
۷٬۳۱۲ نویسه (متوسط ۱۴۶٫۲۴ نویسه در هر خبر)
22
خلاصه ۱٬۶۳۸ کلمه (متوسط ۳۲٫۷۶ کلمه در هر خبر)
96
۱۵٬۳۶۰ نویسه (متوسط ۳۰۷٫۲ نویسه در هر خبر)
60
بدنه ۱۶٬۱۴۶ کلمه (متوسط ۳۲۲٫۹۲ کلمه در هر خبر)
38
۱۵۲٬۲۳۴ نویسه (متوسط ۳٬۰۴۵ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۰
0
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۵ خبر
اجتماعی ۳ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
استانی ۱۶ خبر

آخرین اخبار وزارت کشور