موبایلستان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲ -
تیتر ۱۸ کلمه (متوسط ۹ کلمه در هر خبر)
91
۱۶۸ نویسه (متوسط ۸۴ نویسه در هر خبر)
64
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱٬۶۷۶ کلمه (متوسط ۸۳۸ کلمه در هر خبر)
88
۱۵٬۳۰۲ نویسه (متوسط ۷٬۶۵۱ نویسه در هر خبر)
55
تعداد کلیدواژه ۱۰ (متوسط ۵ کلیدواژه در هر خبر)
54
خبرهای عکس‌دار ۲
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر

آخرین اخبار موبایلستان