موبایلستان

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹ -
تیتر ۱۰۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
84
۸۹۸ نویسه (متوسط ۹۹٫۷۸ نویسه در هر خبر)
53
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۴٬۵۵۰ کلمه (متوسط ۵۰۵٫۵۶ کلمه در هر خبر)
65
۴۴٬۲۳۰ نویسه (متوسط ۴٬۹۱۴ نویسه در هر خبر)
89
تعداد کلیدواژه ۵۳ (متوسط ۵٫۸۹ کلیدواژه در هر خبر)
38
خبرهای عکس‌دار ۹
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
اقتصادی ۱ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر

آخرین اخبار موبایلستان