موبایلستان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۲۶ کلمه (متوسط ۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
92
۲۴۵ نویسه (متوسط ۸۱٫۶۷ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲٬۱۰۵ کلمه (متوسط ۷۰۱٫۶۷ کلمه در هر خبر)
93
۱۹٬۶۰۳ نویسه (متوسط ۶٬۵۳۴ نویسه در هر خبر)
69
تعداد کلیدواژه ۱۶ (متوسط ۵٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
48
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
علمی-فناوری ۳ خبر

آخرین اخبار موبایلستان