میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۶۸ -
تیتر ۸۰۲ کلمه (متوسط ۱۱٫۷۹ کلمه در هر خبر)
82
۷٬۵۷۵ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۴ نویسه در هر خبر)
45
summary ۱٬۹۸۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۲۲ کلمه در هر خبر)
97
۱۸٬۸۳۰ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۹۱ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱۹٬۲۸۸ کلمه (متوسط ۲۸۳٫۶۵ کلمه در هر خبر)
33
۱۸۴٬۷۳۴ نویسه (متوسط ۲٬۷۱۷ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۲۹۱ (متوسط ۴٫۲۸ کلیدواژه در هر خبر)
67
خبرهای عکس‌دار ۶۴
94
اخبار تغییر یافته ۳
88
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اقتصادی ۸ خبر
اجتماعی ۱۰ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۶ خبر
علمی-فناوری ۸ خبر
ورزشی ۱۰ خبر
گوناگون ۱ خبر
عکس ۴ خبر

آخرین اخبار میزان