میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۸ -
تیتر ۱٬۹۵۱ کلمه (متوسط ۱۲٫۳۵ کلمه در هر خبر)
81
۱۸٬۳۰۹ نویسه (متوسط ۱۱۵٫۸۸ نویسه در هر خبر)
42
summary ۴٬۵۶۰ کلمه (متوسط ۲۸٫۸۶ کلمه در هر خبر)
96
۴۳٬۵۸۳ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۸۴ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۴۲٬۸۴۰ کلمه (متوسط ۲۷۱٫۱۴ کلمه در هر خبر)
31
۴۱۰٬۹۷۰ نویسه (متوسط ۲٬۶۰۱ نویسه در هر خبر)
60
تعداد کلیدواژه ۷۲۵ (متوسط ۴٫۵۹ کلیدواژه در هر خبر)
62
خبرهای عکس‌دار ۱۴۸
93
اخبار تغییر یافته ۱۷
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۶ خبر
اقتصادی ۲۵ خبر
اجتماعی ۳۹ خبر
بین‌الملل ۱۷ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۱۱ خبر
ورزشی ۳۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر
عکس ۵ خبر

آخرین اخبار میزان