میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۰ -
تیتر ۳۵۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۸ کلمه در هر خبر)
82
۳٬۳۴۴ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۴۷ نویسه در هر خبر)
45
summary ۸۳۵ کلمه (متوسط ۲۷٫۸۳ کلمه در هر خبر)
92
۷٬۸۶۳ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۱ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۱۱٬۸۶۴ کلمه (متوسط ۳۹۵٫۴۷ کلمه در هر خبر)
49
۱۱۲٬۶۴۹ نویسه (متوسط ۳٬۷۵۵ نویسه در هر خبر)
90
تعداد کلیدواژه ۱۳۰ (متوسط ۴٫۳۳ کلیدواژه در هر خبر)
66
خبرهای عکس‌دار ۳۰
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۵ خبر
اقتصادی ۴ خبر
اجتماعی ۳ خبر
بین‌الملل ۱۰ خبر
علمی-فناوری ۱ خبر
ورزشی ۵ خبر
عکس ۲ خبر

آخرین اخبار میزان