میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۳ فروردین ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۰۰ -
تیتر ۲٬۳۷۸ کلمه (متوسط ۱۱٫۸۹ کلمه در هر خبر)
82
۲۲٬۲۶۶ نویسه (متوسط ۱۱۱٫۳۳ نویسه در هر خبر)
45
خلاصه ۶٬۰۷۲ کلمه (متوسط ۳۰٫۳۶ کلمه در هر خبر)
99
۵۶٬۹۴۷ نویسه (متوسط ۲۸۴٫۷۴ نویسه در هر خبر)
67
بدنه ۷۰٬۱۱۲ کلمه (متوسط ۳۵۰٫۵۶ کلمه در هر خبر)
42
۶۷۲٬۶۱۸ نویسه (متوسط ۳٬۳۶۳ نویسه در هر خبر)
80
تعداد کلیدواژه ۸۹۸ (متوسط ۴٫۴۹ کلیدواژه در هر خبر)
63
خبرهای عکس‌دار ۱۸۳
91
اخبار تغییر یافته ۲۱
73
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۰ خبر
اقتصادی ۱۶ خبر
اجتماعی ۵۸ خبر
بین‌الملل ۱۸ خبر
فرهنگی ۱۳ خبر
علمی-فناوری ۲۳ خبر
ورزشی ۲۰ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۳ خبر
عکس ۱۸ خبر

آخرین اخبار میزان