میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۵۶ -
تیتر ۱٬۷۵۰ کلمه (متوسط ۱۱٫۲۲ کلمه در هر خبر)
84
۱۶٬۹۰۴ نویسه (متوسط ۱۰۸٫۳۶ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۴٬۶۳۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۷۱ کلمه در هر خبر)
99
۴۲٬۳۳۸ نویسه (متوسط ۲۷۱٫۴ نویسه در هر خبر)
71
بدنه ۵۸٬۶۰۲ کلمه (متوسط ۳۷۵٫۶۵ کلمه در هر خبر)
46
۵۵۸٬۳۰۳ نویسه (متوسط ۳٬۵۷۹ نویسه در هر خبر)
85
تعداد کلیدواژه ۴۰۰ (متوسط ۲٫۵۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۱۴۷
94
اخبار تغییر یافته ۱۰
83
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۱۴ خبر
اجتماعی ۳۴ خبر
بین‌الملل ۱۴ خبر
فرهنگی ۹ خبر
علمی-فناوری ۲۵ خبر
ورزشی ۲۳ خبر
عکس ۴ خبر
فیلم ۸ خبر

آخرین اخبار میزان