میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲۸ -
تیتر ۲٬۴۴۳ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۱ کلمه در هر خبر)
86
۲۳٬۴۷۳ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۹۵ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۶٬۸۲۰ کلمه (متوسط ۲۹٫۹۱ کلمه در هر خبر)
99
۶۳٬۱۶۶ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۰۴ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۹۲٬۳۶۴ کلمه (متوسط ۴۰۵٫۱۱ کلمه در هر خبر)
50
۸۸۵٬۹۸۲ نویسه (متوسط ۳٬۸۸۶ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۵۶۱ (متوسط ۲٫۴۶ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۲۰۲
88
اخبار تغییر یافته ۳۹
57
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۳۳ خبر
اقتصادی ۲۱ خبر
اجتماعی ۵۵ خبر
بین‌الملل ۲۱ خبر
فرهنگی ۱۷ خبر
علمی-فناوری ۳۰ خبر
ورزشی ۳۲ خبر
عکس ۶ خبر
فیلم ۱۳ خبر

آخرین اخبار میزان