میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۱ کلمه (متوسط ۱۳٫۶۷ کلمه در هر خبر)
77
۳۹۳ نویسه (متوسط ۱۳۱ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۸۶ کلمه (متوسط ۲۸٫۶۷ کلمه در هر خبر)
95
۸۲۸ نویسه (متوسط ۲۷۶ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲٬۰۵۸ کلمه (متوسط ۶۸۶ کلمه در هر خبر)
90
۱۹٬۲۲۳ نویسه (متوسط ۶٬۴۰۸ نویسه در هر خبر)
71
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
بین‌الملل ۱ خبر
ورزشی ۲ خبر

آخرین اخبار میزان