میزان

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۷ -
تیتر ۴۲۴ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۶ کلمه در هر خبر)
83
۴٬۱۸۷ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۱۶ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۱٬۱۰۴ کلمه (متوسط ۲۹٫۸۴ کلمه در هر خبر)
99
۱۰٬۱۸۷ نویسه (متوسط ۲۷۵٫۳۲ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۲۰٬۳۳۶ کلمه (متوسط ۵۴۹٫۶۲ کلمه در هر خبر)
71
۱۹۱٬۹۲۷ نویسه (متوسط ۵٬۱۸۷ نویسه در هر خبر)
86
تعداد کلیدواژه ۹۳ (متوسط ۲٫۵۱ کلیدواژه در هر خبر)
99
خبرهای عکس‌دار ۳۲
86
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۴ خبر
اقتصادی ۳ خبر
اجتماعی ۸ خبر
بین‌الملل ۴ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۹ خبر
ورزشی ۵ خبر
عکس ۲ خبر
فیلم ۱ خبر

آخرین اخبار میزان