معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۹۱ -
تیتر ۱٬۰۳۹ کلمه (متوسط ۱۱٫۴۲ کلمه در هر خبر)
84
۱۰٬۳۴۸ نویسه (متوسط ۱۱۳٫۷۱ نویسه در هر خبر)
44
خلاصه ۲٬۶۴۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۰۹ کلمه در هر خبر)
96
۲۵٬۱۲۰ نویسه (متوسط ۲۷۶٫۰۴ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۴۳٬۹۳۱ کلمه (متوسط ۴۸۲٫۷۶ کلمه در هر خبر)
61
۴۱۹٬۲۱۴ نویسه (متوسط ۴٬۶۰۷ نویسه در هر خبر)
93
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۸۸
96
اخبار تغییر یافته ۹۱
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۷ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۲۵ خبر
علمی-فناوری ۵۰ خبر
ورزشی ۲ خبر
گوناگون ۲ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی