معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: پنجشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۷ -
تیتر ۱۰۶ کلمه (متوسط ۱۵٫۱۴ کلمه در هر خبر)
73
۱٬۰۳۰ نویسه (متوسط ۱۴۷٫۱۴ نویسه در هر خبر)
21
خلاصه ۱۸۶ کلمه (متوسط ۲۶٫۵۷ کلمه در هر خبر)
88
۱٬۸۴۰ نویسه (متوسط ۲۶۲٫۸۶ نویسه در هر خبر)
74
بدنه ۲٬۳۷۴ کلمه (متوسط ۳۳۹٫۱۴ کلمه در هر خبر)
41
۲۴٬۳۳۱ نویسه (متوسط ۳٬۴۷۶ نویسه در هر خبر)
83
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۷
100
اخبار تغییر یافته ۱
64
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۵ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی