معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱ -
تیتر ۷ کلمه (متوسط ۷ کلمه در هر خبر)
97
۸۲ نویسه (متوسط ۸۲ نویسه در هر خبر)
65
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۱۰۹ کلمه (متوسط ۱۰۹ کلمه در هر خبر)
8
۱٬۰۰۶ نویسه (متوسط ۱٬۰۰۶ نویسه در هر خبر)
18
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
100
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر

آخرین اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی