مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۴۹ کلمه (متوسط ۱۶٫۳۳ کلمه در هر خبر)
69
۴۴۳ نویسه (متوسط ۱۴۷٫۶۷ نویسه در هر خبر)
21
خلاصه ۶۴ کلمه (متوسط ۲۱٫۳۳ کلمه در هر خبر)
71
۶۵۴ نویسه (متوسط ۲۱۸ نویسه در هر خبر)
88
بدنه ۲٬۱۶۳ کلمه (متوسط ۷۲۱ کلمه در هر خبر)
95
۱۹٬۹۳۸ نویسه (متوسط ۶٬۶۴۶ نویسه در هر خبر)
67
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۳
100
اخبار تغییر یافته ۳
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۱ خبر

آخرین اخبار مفدا