مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴۹ -
تیتر ۶۸۱ کلمه (متوسط ۱۳٫۹ کلمه در هر خبر)
76
۶٬۷۹۱ نویسه (متوسط ۱۳۸٫۵۹ نویسه در هر خبر)
27
خلاصه ۲٬۳۷۰ کلمه (متوسط ۴۸٫۳۷ کلمه در هر خبر)
73
۲۲٬۸۶۴ نویسه (متوسط ۴۶۶٫۶۱ نویسه در هر خبر)
10
بدنه ۴۷٬۸۶۹ کلمه (متوسط ۹۷۶٫۹۲ کلمه در هر خبر)
69
۴۷۶٬۱۹۹ نویسه (متوسط ۹٬۷۱۸ نویسه در هر خبر)
28
تعداد کلیدواژه ۱۲۱ (متوسط ۲٫۴۷ کلیدواژه در هر خبر)
98
خبرهای عکس‌دار ۴۹
100
اخبار تغییر یافته ۱
94
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
اجتماعی ۳ خبر
فرهنگی ۲ خبر
علمی-فناوری ۱۲ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۲۷ خبر
عکس ۳ خبر

آخرین اخبار مفدا