مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۱۲۷ -
تیتر ۱٬۳۲۴ کلمه (متوسط ۱۰٫۴۳ کلمه در هر خبر)
86
۱۳٬۰۲۹ نویسه (متوسط ۱۰۲٫۵۹ نویسه در هر خبر)
51
خلاصه ۳٬۷۴۷ کلمه (متوسط ۲۹٫۵ کلمه در هر خبر)
98
۳۵٬۶۲۹ نویسه (متوسط ۲۸۰٫۵۴ نویسه در هر خبر)
68
بدنه ۶۱٬۷۵۶ کلمه (متوسط ۴۸۶٫۲۷ کلمه در هر خبر)
62
۶۷۸٬۲۲۳ نویسه (متوسط ۵٬۳۴۰ نویسه در هر خبر)
84
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱۲۴
97
اخبار تغییر یافته ۱۲۲
0
اخبار حذف شده ۲
0
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۱ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۵ خبر
فرهنگی ۲۸ خبر
علمی-فناوری ۷۹ خبر
ورزشی ۱ خبر
گوناگون ۱ خبر
استانی ۱ خبر

آخرین اخبار مفدا