مفدا

«روز قبل« آمار اخبار در: چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۴ -
تیتر ۵۵ کلمه (متوسط ۱۳٫۷۵ کلمه در هر خبر)
77
۵۲۷ نویسه (متوسط ۱۳۱٫۷۵ نویسه در هر خبر)
32
خلاصه ۱۰۷ کلمه (متوسط ۲۶٫۷۵ کلمه در هر خبر)
89
۱٬۱۰۹ نویسه (متوسط ۲۷۷٫۲۵ نویسه در هر خبر)
69
بدنه ۱٬۴۳۴ کلمه (متوسط ۳۵۸٫۵ کلمه در هر خبر)
44
۱۵٬۷۱۳ نویسه (متوسط ۳٬۹۲۸ نویسه در هر خبر)
94
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۴
100
اخبار تغییر یافته ۴
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار مفدا