معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۲ -
تیتر ۲۳۶ کلمه (متوسط ۱۰٫۷۳ کلمه در هر خبر)
86
۲٬۴۰۷ نویسه (متوسط ۱۰۹٫۴۱ نویسه در هر خبر)
47
خلاصه ۵۹۴ کلمه (متوسط ۲۷ کلمه در هر خبر)
90
۵٬۸۹۸ نویسه (متوسط ۲۶۸٫۰۹ نویسه در هر خبر)
72
بدنه ۹٬۱۶۸ کلمه (متوسط ۴۱۶٫۷۳ کلمه در هر خبر)
52
۸۰٬۵۸۹ نویسه (متوسط ۳٬۶۶۳ نویسه در هر خبر)
87
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲۲
100
اخبار تغییر یافته ۱۹
0
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲ خبر
فرهنگی ۱۱ خبر
علمی-فناوری ۴ خبر
ورزشی ۳ خبر
استانی ۲ خبر

آخرین اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی