معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

«روز قبل« آمار اخبار در: یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳ -
تیتر ۳۶ کلمه (متوسط ۱۲ کلمه در هر خبر)
82
۴۰۵ نویسه (متوسط ۱۳۵ نویسه در هر خبر)
30
خلاصه ۷۸ کلمه (متوسط ۲۶ کلمه در هر خبر)
86
۸۲۳ نویسه (متوسط ۲۷۴٫۳۳ نویسه در هر خبر)
70
بدنه ۶۸۹ کلمه (متوسط ۲۲۹٫۶۷ کلمه در هر خبر)
25
۶٬۶۱۹ نویسه (متوسط ۲٬۲۰۶ نویسه در هر خبر)
49
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۲
66
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
فرهنگی ۱ خبر
علمی-فناوری ۲ خبر

آخرین اخبار معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی