روزنامه مردم‌سالاری

«روز قبل« آمار اخبار در: شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۳۱ -
تیتر ۲۲۷ کلمه (متوسط ۷٫۳۲ کلمه در هر خبر)
96
۲٬۲۷۸ نویسه (متوسط ۷۳٫۴۸ نویسه در هر خبر)
71
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۲٬۷۰۰ کلمه (متوسط ۷۳۲٫۲۶ کلمه در هر خبر)
97
۲۱۷٬۴۲۷ نویسه (متوسط ۷٬۰۱۴ نویسه در هر خبر)
63
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
3
اخبار تغییر یافته ۱
91
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۲۵ خبر
اقتصادی ۱ خبر
اجتماعی ۴ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه مردم‌سالاری