روزنامه مردم‌سالاری

«روز قبل« آمار اخبار در: سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۹ »روز بعد»
فیلد خبری مقدار مطلوبیت
کل اخبار ۲۹ -
تیتر ۲۱۵ کلمه (متوسط ۷٫۴۱ کلمه در هر خبر)
95
۲٬۰۸۱ نویسه (متوسط ۷۱٫۷۶ نویسه در هر خبر)
72
خلاصه ۰ کلمه (متوسط ۰ کلمه در هر خبر)
0
نویسه (متوسط نویسه در هر خبر)
0
بدنه ۲۱٬۸۳۹ کلمه (متوسط ۷۵۳٫۰۷ کلمه در هر خبر)
99
۲۰۵٬۹۷۴ نویسه (متوسط ۷٬۱۰۳ نویسه در هر خبر)
62
تعداد کلیدواژه ۰ (متوسط ۰ کلیدواژه در هر خبر)
0
خبرهای عکس‌دار ۱
3
اخبار تغییر یافته ۰
100
اخبار حذف شده ۰
100
خبر بر حسب سرویس
سیاسی ۱۵ خبر
اقتصادی ۱۰ خبر
اجتماعی ۱ خبر
فرهنگی ۱ خبر
ورزشی ۱ خبر
روزنامه ۱ خبر

آخرین اخبار روزنامه مردم‌سالاری